การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
August 17, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Open House โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
August 18, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันโภชนาการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันโภชนาการ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี อาจารย์ ดร. น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป