การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 15, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดตัวชุดตรวจโควิด-19 รู้ผลไวภายใน 15 นาที นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
July 15, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 21/2564 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

DSC_0580

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 21/2564 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564–2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

การดำเนินการตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

1. มุ่งเป็น World-Class Research Institute ทั้งด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยฯ และหลักสูตร

2. จัดตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์และนวัตกรรมกุ้ง เพื่อรองรับการวิจัยมุ่งเป้าและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออก

3. โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้ในระดับ frontier นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น วัคซีน JE

4. มี Biologics Candidates ต้นแบบที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 1 ตัว

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า

1. โครงการศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

2. โครงการจัดทำห้อง Sleep lab และ core facility เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยด้าน chronobiology (Sleep Laboratory & Chronobiology Core Facility)

3. โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยและพัฒนาวัคซีน phase 1-2

4. โครงการภายใต้ reinventing university (1) ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (2) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม Upskill/Re-skill ทางด้านการผลิตชีววัตถุ การตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุและวัคซีน และ (3) อาคารวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการ BSL3

5. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต recombinant protein และ biologics (1) อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรกระบวนการผลิตโปรตีน/biologics (2) เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับ TRL4 ที่ผ่านการทดสอบในระดับสัตว์ทดลอง และ (3) การพัฒนาต้นแบบระดับอุตสาหกรรม หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลซึ่งเห็นถึงการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างชัดเจน สามารถทำงานได้อย่างครบวงจร และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs รวมทั้งสถาบัน ฯ สามารถเป็นต้นแบบให้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ (Publication) และผลงานที่ถูกอ้างอิง (Citation) รวมทั้งเรื่อง ก.พ.อ./เชี่ยวชาญคลินิกได้ และมีนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง เสนอนำองค์ความรู้ที่มีร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะให้นำผลงานวิจัยของสถาบันฯ จัดทำเป็น VDO Clip เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ