มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
August 2, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 (The 226th AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ AUN-QA assessors ในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 ครั้งที่ 226 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom (The 226th Online/Remote Site Visit in the AUN-QA Program Assessment at Mahidol University) โดยมี Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim (University of Malaya), AUN-QA Council กล่าวเปิดการตรวจประเมิน ในโอกาสนี้ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ AUN Executive Director ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

หลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 4 หลักสูตร จาก 3 ส่วนงาน ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
(Bachelor of Science Programme in Medical Technology, Faculty of Medical Technology)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Bachelor of Science Programme in Paramedicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Master of Science Programme in Medical Physics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
(Master of Science Programme in Polymer Science and Technology (International Programme), Faculty of Science)