การประชุม The 11th AUN-ACTs Steering Committee ณ National University of Singapore
September 14, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
September 14, 2019

การประชุมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

PhotoPictureResizer_190914_174454322_crop_1024x778

วันที่ 14 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือ “การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมหารือสถาบันการศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีองค์ความรู้และสมรรถนะตามความต้องการและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในระยะเร่งด่วน บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม