มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารกองทัพเรือในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานนานาชาติ
May 23, 2018
ประชุมวิชาการนานาชาติ “6th World Congress of Racket Sport Science 2018”
May 25, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน”

dent13

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน” พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยนำเทคโนโลยีการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบผสมผสาน (Blended Learning) หรือการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มาใช้ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน คณะฯ จึงได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนารายวิชา/บทเรียนออนไลน์แบบ SPOC (Small and Private Online Course) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเน้นกิจกรรมและการปฏิบัติ (Active Learning) ให้มากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทบทวน ฝึกปฏิบัติ และวางแผนการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา สถานที่ และจำนวนครั้งในการเข้าถึง คือ ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ตามต้องการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนารายวิชาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรหลังปริญญาเป็นหลักสูตรออนไลน์เพื่อรองรับสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 การจัดทำบทเรียนออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course) สำหรับผู้สนใจทั่วไปให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในรูปแบบ Online Course , Online Curriculum และ MOOC ได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ https://mooc.mahidol.ac.th/ ซึ่งโครงการแรก ได้แก่ โครงการปันความรู้ทางทันตสุขภาพสู่สังคมออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์เรื่อง “ครู ตชด. ท่องโลกช่องปากกับหมอฟันมหิดล” ซึ่งบทเรียนออนไลน์นี้จะนำประโยชน์มาสู่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ให้สามารถนำความรู้ด้านทันตสุขภาพไปใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงสามารถให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ ทั้งนี้ เป็นการต่อยอดการนำความรู้จากบทเรียนออนไลน์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศต่อไป

ในส่วนของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ ยาสีฟันสมุนไพร น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร สำหรับผู้สูงอายุ น้ำยาทำความสะอาดฟันเทียมชนิดรวดเร็ว เจลรักษาโรคเหงือกอักเสบจากฟ้าทะลายโจร ยารักษาแผลในปาก น้ำยาล้างคลองรากฟัน เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะฯ จึงมีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ โดยจะมีคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุอยู่ในศูนย์นี้ด้วย วัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย มีการอบรมเจ้าหน้าที่ พยาบาลผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ Talk Show เคล็ดลับการสอบเข้า การเรียน จากนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ กิจกรรมทัวร์คณะฯ/คลินิก/ห้องปฏิบัติการงานวิจัย , แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ กิจกรรม workshop : ทดลองเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องมือ และการทำแลปฯ การแสดงนวัตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ และผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ และเปิดให้ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ และสื่อออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดชึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th

Recent post