คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดเสวนา “หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับปี พ.ศ.2560”
May 10, 2018
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ศิริราช-กาญจนา) จัดงานวันพยาบาลสากล
May 11, 2018

โครงการ “Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ครั้งที่ 2

lean5

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “Learn Do Development: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ครั้งที่ 2 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บรรยายเรื่อง “R2R ง่ายนิดเดียว” ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ “Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ครั้งที่ 2 จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เริ่มงาน R2R/Innovative โดยมีบุคลากรจากส่วนงานต่างๆที่อยู่ระหว่างพัฒนางานเพื่อต่อยอดเข้าร่วมมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 30 คน

Recent post