พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สู่ชั้นคลินิก
May 10, 2018
โครงการ “Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ครั้งที่ 2
May 11, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดเสวนา “หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับปี พ.ศ.2560”

si02

10 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งวิชาการ และเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา หัวข้อ “หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับปี พ.ศ.2560” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนัญญา บุณยศิรินันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานเปิดการเสวนา
งานเสวนาฯ ในครั้งนี้ จัดโดย งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดให้เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ (หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยจะมีเงื่อนไขที่เข้มข้นขึ้นในเรื่องของหลักเกณฑ์การเสนอผลงาน และการประเมินผลงาน ดูรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ที่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา

Recent post