สิทธิการรักษาพยาบาล

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการดูแลในยามเจ็บป่วย  สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาหรือสถานพยาบาล  โดยนักศึกษาสามารถรับบริการได้ตามสถานที่ต่างๆ  ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนี้

พื้นที่ศาลายา

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา   ศาลายา ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 0 2849 4529 – 30 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

12.00 – 13.00 และ

15.00 – 16.00

คลินิกการกีฬา ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 0 2441 4296 – 8 ต่อ 105 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

ตามการนัดหมาย
คลินิกวัยทีน

(Adolescent Clinic)

ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 0 2441 0602 ถึง 8 ต่อ 1202 (วันจันทร์ – ศุกร์)

09.00 – 16.00

ตามการนัดหมาย
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 0 2849 6600 ทุกวัน

07.00 – 20.00

โรงพยาบาลพุทธมณฑล เลขที่ 140 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 0 2444 6032 – 33 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
health-care

พื้นที่บางกอกน้อย

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลศิริราช 0 2419 7389 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.00 – 16.00

12.00 – 13.00

 

โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 0 2419 7000 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
health-care

พื้นที่พญาไท

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 2 อาคาร 1

โรงพยาบาลรามาธิบดี

0 2201 0443 – 4 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.00 – 16.00

(วันจันทร์ – ศุกร์)

08.00 – 16.00

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

0 2200 5000 ต่อ 5203 (วันจันทร์ – ศุกร์)

09.00 – 16.00

12.00 – 13.00

 

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 2246 1225 – 31 ต่อ 5210 (วันจันทร์ – ศุกร์)

12.00 – 13.00

(วันจันทร์ – ศุกร์)

12.00 – 13.00

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร์ 0 2644 4609 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

ไม่มีแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 0 2201 1000 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 0 2306 9199 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.00 – 16.00

(วันจันทร์ – ศุกร์)

08.00 – 16.00

health-care

พื้นที่กาญจนบุรี

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา   วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้น 1 อาคาร  one  stop  service  หอพักนักศึกษา

วิทยาเขตกาญจนบุรี

0 3458 5058 – 76 ต่อ 4103 (วันจันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 20.00

(วันอังคาร)

17.00 – 19.00

 

โรงพยาบาลไทรโยค เลขที่ 22/1 หมู่ 1
ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
0 3459 1300 – 2 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
health-care

พื้นที่นครสวรรค์

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
ศูนย์การแพทย์

มหิดลนครสวรรค์

เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

08 8274 6611,
06 3819 0566
(จันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

(จันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง เลขที่ 90 หมู่ 5 บ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 0 5638 2092 (จันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

(จันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตำบลย่านมัทรี  อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 0 5634 2001 (จันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

(จันทร์ – ศุกร์)

08.30 – 16.30

โรงพยาบาล

สวรรค์ประชารักษ์

เลขที่ 111 หมู่ 2

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

0 5621 9888 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
health-care

พื้นที่อำนาจเจริญ

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เลขที่ 291 หมู่ 6

ถนนอรุณประเสริฐ

ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ

0 4551 1940 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
health-care

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำสวัสดิการของภาครัฐร่วมกับบริการของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยทุกครั้งที่รับบริการให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน  (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ)  เพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิก่อนให้บริการทุกครั้ง

การเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล  อาจมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดกรอบของสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ให้สำหรับนักศึกษาภายใต้รายการที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี