student010-s (1)

องค์กรนักศึกษาและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มิใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วม หรือการจัดกิจกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อจะได้ก้าวต่อไปสู่โลกภายนอกอย่างแข็งแกร่ง
มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน่วยงานเป็นผู้จัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) เราเรียกหน่วยงานดังกล่าวว่า องค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน และชมรม
คราวนี้เรามารู้จักองค์กรนักศึกษาให้มากขึ้นดีกว่า

สภานักศึกษามหาวิทยาลัย (ลิ้งค์ไปที่ http://www.stdcouncil.mahidol.ac.th/elect/) มีหน้าที่หลักในการดูแลผลประโยชน์โดยรวมของนักศึกษา หรือที่เราเรียกกันว่า “การพิทักษ์สิทธินักศึกษา” ไม่ว่าใครมีเรื่องราวข้องใจ เดือดร้อนในสิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงได้รับ สามารถปรึกษาสภานักศึกษาได้ นอกจากนั้นหน้าที่อีกประการหนึ่งคือการพิจารณาอนุมัติโครงการ งบประมาณและตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนั่นเอง