ทุนการศึกษา

           มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

scholarShip

1.1 ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นทุนพระราชทานที่ได้รับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

1.2 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 10,000 บาท

1.3 ทุนจากดอกผลผู้บริจาค สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. แหล่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แหล่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เป็นเงินจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน

3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

4. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็น  เช่น กระเป๋าเงินหาย ผู้ปกครองส่งเงินให้ไม่ทัน และมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้งและจะต้องชำระคืน ภายใน 6 เดือน

5. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

scholar

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา  ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กองทุน คือ

  • แบบ กยศ. (ลิ้งค์ไปที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan) คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเป็นรายเดือนรวมปีละ 26,400 บาท
  • แบบ กรอ. (ลิ้งค์ไปที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan) คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนระบุไว้