counseling

บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงานสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/บัณฑิต และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ นอกเวลาเรียน ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ขอความร่วมมือเข้ามายังกองกิจการนักศึกษา โดยดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : MU Friends

– จัดโครงการอบรมความรู้ ทักษะจำเป็นต่างๆ  ทักษะการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างบุคลิกภาพ   ที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การทำงานในอนาคต

บริการแนะแนวให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียน การศึกษาต่อ อาชีพ  ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาความวิตกกังวล  กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เอื้อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีช่องทางการให้บริการ ดังนี้

  • Walk in ทั้งแบบรายบุคคล – รายกลุ่ม :  Mahidol Friends  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3

สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

โทร.02-849-4538, 4502 และ 4512

(ในวัน เวลาราชการ)

  • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ :            โทร.02-849-4502, 4512

(ในวัน เวลาราชการ)

  • MU Hotline (กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน)         :            โทร.088-874 7385

(ตลอด 24 ชั่วโมง)

  • ทาง Inbox ของ Facebook Fanpage :  @MahidolFriends