MU MUST KNOW 2018

โครงการ Smart University
โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC และโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC”
สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ
AUN-QA International Conference 2018
บทบาทการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
การสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการรายได้และหนี้สินของนักศึกษาการให้คำปรึกษาและการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาในการทำงาน/กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเงิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
(โครงการ Initiate Project)
ผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2560
“นโยบายด้านการคลังและการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย”
การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ Big Data ภายใต้โครงการ Smart University
Happiness University
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
(Mahidol Social Engagement)
คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน (Ombudsman Committee)
นโยบายและการดำเนินงานของ
“โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ”
ความพร้อมของวิทยาเขตกาญจนบุรี
กับการเป็นเจ้าภาพ IESO 2018
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
นโยบายการรับน้อง ของมหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายและการดำเนินงานของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
มหกรรมคุณภาพ 2018
(Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน)
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Mahidol ERT)