MU MUST KNOW 2018

โครงการ Smart University
โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC และโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC”
สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ
AUN-QA International Conference 2018
บทบาทการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
การสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการรายได้และหนี้สินของนักศึกษาการให้คำปรึกษาและการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาในการทำงาน/กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเงิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
(โครงการ Initiate Project)
ผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน