MU MUST KNOW 2018

โครงการ Smart University
โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC และโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC”
สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ
AUN-QA International Conference 2018
บทบาทการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
การสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการรายได้และหนี้สินของนักศึกษาการให้คำปรึกษาและการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาในการทำงาน/กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเงิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
(โครงการ Initiate Project)
ผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2560
“นโยบายด้านการคลังและการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย”
การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ Big Data ภายใต้โครงการ Smart University
Happiness University
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
(Mahidol Social Engagement)
คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน (Ombudsman Committee)
นโยบายและการดำเนินงานของ
“โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ”
ความพร้อมของวิทยาเขตกาญจนบุรี
กับการเป็นเจ้าภาพ IESO 2018
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร