ประวัติส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่มภารกิจในสังกัด1 ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , สำนักงานอธิการบดี , วิทยาเขตกาญจนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัย , หอสมุดและคลังความรู้ , คณะ 16 คณะ , สถาบัน 7 สถาบัน, วิทยาลัย 6 วิทยาลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ , กองงานในสำนักงานอธิการบดี 12 กองงานและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แห่งและ สถาบันร่วม 1 แห่ง

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งที่ตั้งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น อยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการกำหนดชื่อของที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีที่ตั้งศูนย์กลางอยู่ ณ ที่ดินพระราชทาน2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 1,240 ไร่ เป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 123 ไร่

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ 9 หมู่บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจึงมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลบุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ประวัติคณะ/ส่วนงาน

dt
คณะทันตแพทยศาสตร์(DT)
eg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EG)
en
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (EN)
grad-small
บัณฑิตวิทยาลัย (GR)
ict2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
la
คณะศิลปศาสตร์ (LA)
mt
คณะเทคนิคการแพทย์ (MT)
ra
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RA)
si
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI)
ns
คณะพยาบาลศาสตร์ (NS)
py
คณะเภสัชศาสตร์ (PY)
pt2
Faculty of Physical Therapy (PT)
ph
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH)
sc
คณะวิทยาศาสตร์ (SC)
sh
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SH)
tm
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM)
vs
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VS)

สถาบัน

aihd
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AD)
il
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (IL)
ihpr
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP)
mb
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (MB)
nu
สถาบันโภชนาการ (NU)
ipsr
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR)
innotech
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
cf
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CF)
lc
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (LC)

วิทยาลัย

cmmu
วิทยาลัยการจัดการ (CM)
music
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MS)
cr
วิทยาลัยศาสนศึกษา (CR)
ss
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (SS)
muic
วิทยาลัยนานาชาติ (IC)
rs
วิทยาลัยราชสุดา (RS)

ศูนย์

Center of Ethical Reinforcement for Human Research (SP)
ce
Contemplative Education Center (CE)
li
Mahidol University Library and Knowledge Center (LI)
dope
National Doping Control Centre (DC)
ac
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (AC)
dss
Mahidol Disability Support Services (Mahidol DSS)

วิทยาเขต

am
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (AM)
ka
วิทยาเขตกาญจนบุรี (KA)
na
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (NA)

อื่น ๆ

building010-s
สำนักงานอธิการบดี (OP)
uc
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (UC)
fs
สภาคณาจารย์ (FS)
muids
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ (MUIDS)