ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

Banchong-2566

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
_____________________________

president@mahidol.ac.th
banchong.mah@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6302

Chuthamanee-2566
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รองอธิการบดี
__________________________
Email: chuthamanee.sut@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6303

Wachira-2566
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
__________________________
Email: vachira.koc@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6327

Kongkhet-2566
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
__________________________
Email: kongkhet.ria@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6309

Auemphorn-2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
__________________________
Email: auemphorn.mut@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6311

Assoc. Prof. Sompop Prathanturarug, Ph.D
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
__________________________
Email: sompop.pra@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6318

Pattarachai-2566
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
__________________________
Email: pattarachai.kir@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6317

Naeti-2566
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
__________________________
Email: naeti.suk@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6334

Kitikorn-2566
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
__________________________
Email: kitikorn.cha@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6316

Thatchavee-2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
__________________________
Email: thatchavee.lee@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6319

Chatchai-2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
__________________________
Email: chatchai.kun@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6308

Nopraenue-2566
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
__________________________
Email: nopraenue.dhi@mahidol.edu
โทร : 02-849-6327

Mondhakarn-04
อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
__________________________
Email: mondhakarn.opr@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6319

D52A16D8-E18A-472B-90E5-0BDBF11F136C
นายแพทย์สุรพร ลอยหา

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
__________________________
Email: suraporn.loi@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6319

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Sarayut-2566
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์
__________________________
Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6309

Kamlang-2566
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กำลัง ชุมพลบัญชร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
__________________________
Email: kamlang.chu@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6319

Siriluck-2566
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
__________________________
Email: siriluck.kie@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6318

Jongdee-2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
__________________________
Email: jongdee.toi@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6308

Pongsakorn-2566
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศกร ตันติลีปิกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
(รักษาการแทน)

__________________________
Email: pongsakorn.tan@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6317

Pornpimon-2566
นางพรพิมล อดัมส์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
__________________________
Email: pornpimon.ada@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6317

Wanaruk-2566
ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
__________________________
Email: wanaruk.cha@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6317

Apiradee-2566
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์กิจรุ่งเรือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด
__________________________
Email: apiradee.won@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6000

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

piyasakol

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

seree

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3
ดร.โชค บูลกุล
5
คุณโชติกา สวนานนท์
thaweesak
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
prawase
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
pranee
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
manoon
นายมนูญ สรรค์คุณากร
Laxanachantorn
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
10-2
รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
11
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
surasak
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
13
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
somsak
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

banchong
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี
thitikom
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์
19
พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

chatchalerm
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
chailert
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
piyamith
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24sirichai
ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
surakit
รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

chairat
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
david
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
narisara
ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  จันทราทิตย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Bunyarit
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
suradej
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

khamron
นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

kongkhet
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
Apichat-2566
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล

คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

__________________________
Email: deansi@mahidol.ac.th

Piyamitr-02
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

__________________________
Email: deanra@mahidol.ac.th

Sirichai-02
ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์

__________________________
Email: deandt@mahidol.ac.th

Weerapong-02
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ

คณบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

__________________________
Email: deantm@mahidol.ac.th

Surakit-02
รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์

__________________________
Email: deanpy@mahidol.ac.th

Chotiros200x250
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง

คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์

__________________________
Email: chotiros.pla@mahidol.ac.th

Yajai-02
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

__________________________
Email: deanns@mahidol.ac.th

sarawut-02
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์

__________________________
Email: sarawut.the@mahidol.ac.th

Palangpon-02
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์

__________________________
Email: deansc@mahidol.ac.th

sura-02
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

__________________________
Email: deanen@mahidol.ac.th

Jackrit-02
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

__________________________
Email: jackrit.sut@mahidol.ac.th

Pattanasak-02
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

__________________________
Email: deanict@mahidol.ac.th

Aphiwit-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ

คณบดี
คณะศิลปศาสตร์

__________________________
Email: natthapong.cha@mahidol.ac.th

Sauwakon-02
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์

คณบดี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
__________________________
Email: sauwakon.rat@mahidol.ac.th

Walasinee-02
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง

คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

__________________________
Email: walasinee.sak@mahidol.edu

Jarugool-02
รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

คณบดี
คณะกายภาพบำบัด

__________________________
Email: deanpt@mahidol.ac.th

Chartchalerm-02
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

__________________________
Email: chartchalerm.isa@mahidol.ac.th

Vichita-02
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม

คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ

__________________________
Email: deancm@mahidol.ac.th

narong-02
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

__________________________
Email: deanms@mahidol.ac.th

Bavornrit-02
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

คณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

__________________________
Email: bavornrit.chu@mahidol.ac.th

Phibul-02
อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล

คณบดี
วิทยาลัยศาสนศึกษา

__________________________
Email: deancr@mahidol.ac.th

Chulathida-02
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย

คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ

__________________________
Email: deanic@mahidol.ac.th

Chalat-02
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

ผู้อำนวยการ
สถาบันโภชนาการ

__________________________
Email: directnu@mahidol.ac.th

Yodchanan-02
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

__________________________
Email: yodchanan.won@mahidol.ac.th

Assoc. Prof. Sompop Prathanturarug, Ph.D
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
(รักษาการแทน)
__________________________
Email: directad@mahidol.ac.th

Chailerd-02
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

__________________________
Email: chailerd.pic@mahidol.ac.th

Aree-02
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

__________________________
Email: directpr@mahidol.ac.th

Morakot-02
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

__________________________
Email: morakot.mey@mahidol.ac.th

Narattaphol-02
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

__________________________
Email: directmb@mahidol.ac.th

Adisak-02
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

__________________________
Email: directcf@mahidol.ac.th

Surachai-02
นายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ สพ.บ.

ผู้อำนวยการ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

__________________________
Email: surachai.cha@mahidol.ac.th

noppol-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

__________________________
Email: directli@mahidol.ac.th

siripong-02
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

__________________________
Email: siripong.thi@mahidol.ac.th

Sarayut-2566
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(รักษาการแทน)

__________________________
Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th

Chanon-02
นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
__________________________
Email: chanon.sri@mahidol.ac.th

Anuch-02
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
__________________________
Email: dircopfa@mahidol.ac.th

Tewon-03
นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
__________________________
Email: dircopga@mahidol.ac.th

Theerapan-02
นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
__________________________
Email: theerapan.vim@mahidol.ac.th

Wanpimon-02
นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
__________________________
Email: wanpimon.sen@mahidol.ac.th

Auaychai-02
นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
__________________________
Email: auaychai.iss@mahidol.ac.th

Jariya-02
นางจริยา ปัญญา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
__________________________
Email: dircoppr@mahidol.ac.th

Puttised-02
นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
__________________________
Email: puttised.tan@mahidol.ac.th

Paveena-02
นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
__________________________
Email: paveena.lav@mahidol.ac.th

Harutai-02
นางหฤทัย เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
__________________________
Email: harutai.thi@mahidol.ac.th

B3FF5099-B4CE-463C-914D-FA667C6A96C0
นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
__________________________
Email: maneerat.cho@mahidol.edu

Kirati-02
นางกิรติ สอนคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
__________________________
Email: kirati.sor@mahidol.ac.th

Vachararutai-02
ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
__________________________
Email: vachararutai.boo@mahidol.ac.th

Uthaiwan-02
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
__________________________
Email: utaiwan.jam@mahidol.ac.th

Wariya-02
ศาสตราจารย์ ดร.วิริยา ชินวรรโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
__________________________
Email: wariya.chi@mahidol.ac.th

Panya-02
นายปัญญา ธำรงธีระกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์
__________________________
Email: panya.tam@mahidol.ac.th

Boosaree-02
ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
__________________________
Email: boosaree.tii@mahidol.edu

Suwanna-02
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน
__________________________
Email: Suwanna.jan@mahidol.ac.th

Kitikorn-02
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(รักษาการแทน)
__________________________
Email: kitikorn.cha@mahidol.ac.th

Luechai-02
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
__________________________
Email: luechai.sri@mahidol.ac.th

Rochapon-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
__________________________
Email: rochapon.wac@mahidol.ac.th

Nuttaneeya-02
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
__________________________
Email: nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th

Chanokporn-02
อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
__________________________
Email: chanokporn.pua@mahidol.ac.th

Pornchai-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล
__________________________
Email: pornchai.cha@mahidol.ac.th

ทำเนียบผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2512)

kamjon
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระอัพภันตราพาธพิศาล
(กำจร พลางกรู)
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2485 – วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2488)
chalerm
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์
(เฉลิม พรหมมาส)
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2488 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2500)
pin
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท
(พิณ เมืองแมน)
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501)
sawad
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2507)
chatchawan02
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2507 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2512)

ทำเนียบผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2512)

chatchawan02
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
kasan
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522)
nat
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2522 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534)
pradid
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538)
athasit
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542)
pornchai
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550)
piyasakol
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
ratchata
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม 2557)
Udom
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 – 19 กรกฎาคม 2560)
bunjong
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
__________________________
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน)

ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2566