Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for April 8, 2019 › ปฏิทินกิจกรรม

Day Navigation

Ongoing

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562

March 1, 2019 @ 8:00 am - May 17, 2019 @ 5:00 pm

{:th}คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 รายละเอียด คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ […]

Find out more »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน English for work and life

March 12, 2019 @ 8:00 am - April 12, 2019 @ 5:00 pm

{:th}12 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน English for work and life เวลา 17.00 - 19.00 น. (วันอังคาร, พุธ, ศุกร์) ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]

Find out more »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “อยากแบ่งปัน เรื่อง ฟันเทียม”

April 1, 2019 @ 8:00 am - June 30, 2019 @ 5:00 pm

{:th}1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “อยากแบ่งปัน เรื่อง ฟันเทียม” เวลา 8.30 – 16.30 น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ”  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา […]

Find out more »

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562

April 3, 2019 @ 8:00 am - April 8, 2019 @ 5:00 pm

{:th} โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (มม.วทกจ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจสำคัญในการสร้างงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนถ่ายทอด องค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประชาติอย่างยั่งยืนรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานปีพุทธศักราช 2544 ได้มีการเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องการความรู้เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการเชิญไปเป็นวิทยากรช่วยอบรมครูทางด้านธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ อยู่บ่อยครั้ง สาขาธรณีศาสตร์จึงเห็นว่า […]

Find out more »

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

April 5, 2019 @ 8:00 am - April 10, 2019 @ 5:00 pm

{:th}5 - 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 034-585-058 ต่อ […]

Find out more »
+ Export Events