Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

December 4, 2019 - January 15, 2020

โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

– ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
– ได้ใบรับรองผลการศึกษา
– เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
– สามารถนำรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่จำกัดอายุ พื้นฐานการศึกษา หรืออาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถนำรายวิชาดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)
ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2562
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดรายวิชาที่เปิดรับได้ที่
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/visitors/?g=1
สอบถามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101 และ 200-205

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวผ่านเว็บเพจมหาวิทยาลัยฯ (โปสเตอร์ขึ้นเว็บตามไฟล์ที่แนบมา)
link มาที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&id=Thesis-Awards

Details

Start:
December 4, 2019
End:
January 15
Event Category: