คณบดี & ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล

sirichai
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
__________________________
Email: deandt@mahidol.ac.th

chakrit
รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
__________________________
Email: jackrit.sut@mahidol.ac.th

sura
รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
__________________________
Email: deanen@mahidol.ac.th

pathanasak
ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
__________________________
Email: deanict@mahidol.ac.th

patcharee-ler
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
__________________________
Email: patcharee.ler@mahidol.ac.th

natthapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

คณบดี คณะศิลปศาสตร์
__________________________
Email: natthapong.cha@mahidol.ac.th

chatchalerm
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
__________________________
Email: deanmt@mahidol.ac.th

piyamith
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
__________________________
Email: deanra@mahidol.ac.th

prasit
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
__________________________
Email: deansi@mahidol.ac.th

yajai
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
__________________________
Email: deanns@mahidol.ac.th

surakit
รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
__________________________
Email: deanpy@mahidol.ac.th

charukul
รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

คณบดี คณะกายภาพบำบัด
__________________________
Email: deanpt@mahidol.ac.th

chanuantong
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
__________________________
Email: deanph@mahidol.ac.th

phalangpol
รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
__________________________
Email: deansc@mahidol.ac.th

sauwakon
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์

คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

__________________________
Email: sauwakon.rat@mahidol.ac.th

weerapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ

คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
__________________________
Email: deantm@mahidol.ac.th

warasinee
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
__________________________
Email: walasinee.sak@mahidol.edu

phudit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
__________________________
Email: directad@mahidol.ac.th

chailert
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
__________________________
Email: chailerd.pic@mahidol.ac.th

narattaphol
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์

ผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
__________________________
Email: directmb@mahidol.ac.th

chalut
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ
__________________________
Email: directnu@mahidol.ac.th

aree
รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
__________________________
Email: directpr@mahidol.ac.th

morakot
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
__________________________
Email: morakot.mey@mahidol.ac.th

adisak
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
__________________________
Email: directcf@mahidol.ac.th

duangporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์

คณบดี วิทยาลัยการจัดการ
__________________________
Email: deancm@mahidol.ac.th

narong
อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
__________________________
Email: deanms@mahidol.ac.th

chatchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา (รักษาการแทน)
__________________________
Email: chatchai.kun@mahidol.ac.th

bawornlit
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
__________________________
Email: sicls@mahidol.ac.th

julthida
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จุฬธิดา โฉมฉาย

คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
__________________________
Email: deanic@mahidol.ac.th

watchara
อาจารย์ แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์

คณบดี วิทยาลัยราชสุดา
__________________________
Email: deanrs@mahidol.ac.th

sayayut
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(รักษาการแทน)

__________________________
Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th

jutamanee
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์

ผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
(รักษาการแทน)

__________________________
Email: chuthamanee.sut@mahidol.ac.th

noppol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
__________________________
Email: directli@mahidol.ac.th

thanya
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์

ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา (รักษาการแทน)
__________________________
Email: thanya.sub@mahidol.ac.th

patthachai
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน

ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
__________________________
Email: pattarachai.kir@mahidol.ac.th