คณบดี & ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ


คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ


คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์


คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์


คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ


คณบดี คณะศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา


คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา


คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา


คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล


คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล


คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ


คณบดี คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์


คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี


คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง


คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ


คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง


คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย


ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์


ผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ดร. ชลัท ศานติวรางคณา


ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์


ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์


คณบดี วิทยาลัยการจัดการ

อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ


คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต


คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา (รักษาการแทน)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์


คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย


คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์


คณบดี วิทยาลัยราชสุดา

รองศาสตราจารย์ นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ


หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(รักษาการแทน)

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์


ผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
(รักษาการแทน)

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล


ผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน


ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม