คณบดี & ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี & ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล

sirichai
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์

__________________________
Email: deandt@mahidol.ac.th

chakrit
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

__________________________
Email: jackrit.sut@mahidol.ac.th

sura
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

__________________________
Email: deanen@mahidol.ac.th

pathanasak
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

__________________________
Email: deanict@mahidol.ac.th

patcharee-ler
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

__________________________
Email: patcharee.ler@mahidol.ac.th

natthapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

คณบดี
คณะศิลปศาสตร์

__________________________
Email: natthapong.cha@mahidol.ac.th

chatchalerm
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์

__________________________
Email: deanmt@mahidol.ac.th

piyamith
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

__________________________
Email: deanra@mahidol.ac.th

prasit
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

__________________________
Email: deansi@mahidol.ac.th

yajai
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

__________________________
Email: deanns@mahidol.ac.th

surakit
รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์

__________________________
Email: deanpy@mahidol.ac.th

charukul
รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

คณบดี
คณะกายภาพบำบัด

__________________________
Email: deanpt@mahidol.ac.th

Sarawut
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์

__________________________
Email: sarawut.the@mahidol.ac.th

phalangpol
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์

__________________________
Email: deansc@mahidol.ac.th

sauwakon
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์

คณบดี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
__________________________
Email: sauwakon.rat@mahidol.ac.th

weerapong
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ

คณบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

__________________________
Email: deantm@mahidol.ac.th

warasinee
รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง

คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

__________________________
Email: walasinee.sak@mahidol.edu

phudit
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

__________________________
Email: directad@mahidol.ac.th

chailert
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

__________________________
Email: chailerd.pic@mahidol.ac.th

narattaphol
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

__________________________
Email: directmb@mahidol.ac.th

chalut
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

ผู้อำนวยการ
สถาบันโภชนาการ

__________________________
Email: directnu@mahidol.ac.th

aree
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

__________________________
Email: directpr@mahidol.ac.th

morakot
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

__________________________
Email: morakot.mey@mahidol.ac.th

adisak
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

__________________________
Email: directcf@mahidol.ac.th

cmmu
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม

คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ

__________________________
Email: deancm@mahidol.ac.th

narong
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

__________________________
Email: deanms@mahidol.ac.th

E3E4FBA3-01A3-480B-8780-9F4E4B724555
อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล

คณบดี
วิทยาลัยศาสนศึกษา

__________________________
Email: deancr@mahidol.ac.th

bawornlit
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

คณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

__________________________
Email: bavornrit.chu@mahidol.ac.th

julthida
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย

คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ

__________________________
Email: deanic@mahidol.ac.th

watchara
อาจารย์ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

คณบดี
วิทยาลัยราชสุดา

__________________________
Email: deanrs@mahidol.ac.th

sayayut
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(รักษาการแทน)

__________________________
Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th

1
นายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ สพ.บ.

ผู้อำนวยการ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

__________________________
Email: surachai.cha@mahidol.ac.th

noppol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

__________________________
Email: directli@mahidol.ac.th

sompop
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
(รักษาการแทน)

__________________________
Email: sompop.pra@mahidol.ac.th

20
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

__________________________
Email: yodchanan.won@mahidol.ac.th