ม.มหิดล – ทีเซลส์ – สวทช.- จุฬาฯ ผนึกกำลังวิจัยผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์
May 31, 2018

เปิดโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7

pt09

วันที่ 31 พฤษภาคม  2561  รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน  ครั้งที่ 7 (The 7th  Inter-institute Physical Therapy Symposium) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ซึ่งในปี 2561 คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมวิชาการฯ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา  และอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในทางคลินิก  นิสิตนักศึกษายังได้มีโอกาสฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวาจาหรือแผ่นภาพ  รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ของแต่ละสถาบันได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงานวิจัย  โดยมีคณาจารย์และนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 600  คน  พร้อมนำเสนอผลงานด้วยวาจา 8 เรื่อง และผลงานนำเสนอด้วยแผ่นภาพ 116 เรื่อง  จากสถาบันการศึกษาผู้ผลิตนักกายภาพบำบัด จำนวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  และมหาวิทยาลัยบูรพา

Recent post