นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากเวที Startup Thailand League 2018
May 9, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดเสวนา “หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับปี พ.ศ.2560”
May 10, 2018

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สู่ชั้นคลินิก

gown1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post