Page 7 - MU_6June64
P. 7

June 2021                 มหิดลสาร ๒๕๖๔                       7


      UVC Moving CoBot
      หุ่่�นยนต์์ฆ่�าเชื้้�อด้้วยรัังสีียูวีซีีแบบเคลื่้�อนที่ี�

    โครงกำรวิจัย พร้อมด้วย คุณสิ่มบ่รื่ณ์ มาตรื่คำาจันทรื่์ ผู่้อ�ำนวยกำร
    พันธมิตรด้ำนนวัตกรรมและดิจิทัล เป็นสักข้ีพยำนในกำรลงนำม
    ณ ห้อง Innogineer Maker Studio ช้ั�น ๑ อำคำร ๓ คณะวิศวกรรม
    ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
        ภำยในงำนมีกำรเปิดตัวนวัตกรรม UVC Moving CoBot หุ่นยนต์
    สร้ำงพื�นปลอดไวรัส...ฟื้้�นช้ีวิต-เศรษฐกิจไทย ตอบรับกำรเปิดประเทศ
    UVC Moving CoBot ระบบหุ่นยนต์ฆ่่ำเช้ื�อด้วยรังสียูวีซีีแบบเคลื�อนที�
    มีส่วนประกอบหลัก ๔ อย่ำง ซีึ�งท�ำงำนร่วมกัน คือ
       ๑. แหล�งกำาเน่ดรื่ังสิ่่ย่ว่ซึ่่ ข้นำดก�ำลังอย่ำงน้อย ๑๖ วัตต์ ข้นำด
    หลอดยำว ๒๕ – ๓๕ เซีนติเมตร ติดตั�งบนปลำยแข้นข้องหุ่นยนต์
    แข้นกล
       ๒. หุ�นยนต์แขนกล ซีึ�งแข้นด้ำนหนึ�งข้องหุ่นยนต์ติดตั�งแหล่ง
    ก�ำเนิดรังสียูวีซีี และแข้นอีกด้ำนหนึ�งเป็นฐำนข้องหุ่นยนต์ ติดตั�ง
    เข้้ำกับ AGV รถน�ำทำงอัตโนมัติ สำมำรถครอบคลุมกำรฉำยรังสี
    ในระยะ ๖๕ – ๗๕ ตำรำงเซีนติเมตร เคลื�อนไหวได้ควำมเร็วตำำสุด
    ๒ เซีนติเมตร/๕ นำที และควำมเร็วสูงสุด ๑๑๐ เซีนติเมตร/นำที
    ยกโหลดนำำหนักวัตถุได้ ๕ กิโลกรัม
       ๓. รื่ถนำาทางอัตโนมัต่ (Automated Guide Vehicle : AGV)
    สำมำรถเคลื�อนที�ไปตำมเส้นทำงที�มีแถบแม่เหล็กก�ำหนดไว้ ตัวรถ
    มีควำมเร็วในกำรเดินทำงไม่ตำำกว่ำ ๘ เมตร/นำที สำมำรถรับนำำหนัก
    ได้ถึง ๕๐๐ กิโลกรัม ใช้้พลังงำนจำกแบตเตอรี�เป็นระบบข้ับเคลื�อน
       ๔. รื่ะบบเครื่่�องจักรื่มองเห็น (Machine Vision) ท�ำหน้ำที�ค้นหำ
    สัญลักษณ์เพื�อประเมินผ่ลคุณลักษณะข้องวัตถุภำยในพื�นที� โดย
    ระบบจะจดจ�ำวัตถุ และออกค�ำสั�งกำรเคลื�อนที�ตำมที�บันทึกไว้หรือ
    รหัสบำร์โค้ด
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12