Page 2 - MU_6June64
P. 2

2                     มหิดลสาร ๒๕๖๔                  June 2021

     “มหิิดลสาร” ปีีที่่� ๔๖ ฉบัับัที่่� ๖ (๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
      Mahidol University’s newsletter 2021, Vol.6
      Contents                       ๐๔     ๐๔ เรื่่�องจากปก                     เรื่่�องจากปก
         • ม.มหิดล ผ่่ำนกำรประเมิน QS Stars University Rating System
                                   ม.มหิดล ผ่่ำนกำรประเมิน QS Stars University
              ในระดับ ๕ ดำว
                                   Rating System ในระดับ ๕ ดำว
     ๐๖ Research Excellence
         • คณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ AIS ลงนำมบันทึกข้้อตกลง
         ร่วมศึกษำวิจัยและเปิดนวัตกรรม UVC Moving CoBot หุ่นยนต์
         ฆ่่ำเช้ื�อด้วยรังสียูวีซีีแบบเคลื�อนที�สร้ำงพื�นที�ปลอดไวรัส...ฟื้้�นช้ีวิต
             -เศรษฐกิจไทย ตอบรับกำรเปิดประเทศ   ๒๔ Teaching Learning Excellence
        • ม.มหิดล ระดมสมองผ่ลักดันนโยบำยสูงวัยอย่ำงมีพลัง  • ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนแล็บจ�ำลองเสมือน
        • วิจัยยืนยันกำรรับกลิ�นรสสำมำรถบ่งช้ี�กำรติดเช้ื�อไวรัส COVID-19 ได้    จริง (Simulation Lab) ลดกำรใช้้สัตว์ทดลอง
        • ม.มหิดล วิจัยเช้ิงนโยบำย ปรับนิยำมผู่้สูงอำยุ-ข้ยำยอำยุแรงงำน ๒๖ Harmony in Diversity
     ๑๒ Service Excellence                   • ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรม “โรงเรียนฉลำดเล่น” เพื�ออนำคต
        • ม.มหิดล เช้ิญช้วนบริจำคโลหิตช้่วยเหลือผู่้ป่วยโรคธำลัสซีีเมีย    เด็กไทย
         เยียวยำวิกฤติข้ำดแคลนเลือด ในช้่วง COVID-19 แพร่ระบำด         • เยำวช้นกล้ำท�ำดี ฟื้้�นฟืู้ชุ้มช้นตนเองให้เข้้มแข้็ง
     ๑๔ Special Scoop                   ๒๘ กองกายภาพและสิ่่�งแวดล้อม
        • ม.มหิดล ริเริ�มใช้้ Solar Cell Rooftop ที� สถำบันกำรแพทย์จักรี     โครงกำร Solar Rooftop
                                   •
         นฤบดินทร์คณะแพทยศำสตร์ รพ.รำมำธิบดี หวังลดค่ำใช้้จ่ำย  ๒๙ ศิ่ษย์สิ่ัมพันธ์์
         และน�ำมำพัฒนำระบบให้บริกำรผู่้ป่วย          • Mahidol Alumni Talk ดร.ปฐวี แวววับ
        • “โครงกำรนำำปลำ” งำนวิจัยเช้ิงทดลอง ตำมแนวคิดเศรษฐศำสตร์ ๓๐ มุมกฎหมาย
         พฤติกรรม                    ๓๒ Softnews
     ๑๘ นวัตกรื่รื่มมห่ดล...เสิ่้นทางสิ่่�มหาว่ทยาลัย   ๓๔ Activities Agenda
       รื่ะดับโลก โดย iNT
        • ม.มหิดล ป้ � นนวัตกรอำหำรโลกโครงกำร SPACE-F

         ม.มหิดล ช้ี�มหำวิทยำลัยคือ แหล่งส�ำคัญในกำรสร้ำงทรัพย์สินทำง
        • ป้ญญำจำกผ่ลงำนวิจัย ต้องตอบโจทย์ควำมต้องกำรข้องสังคม
         พัฒนำเศรษฐกิจระดับประเทศ และท�ำให้เกิดควำมยั�งยืน
        • ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมนำำยำบ้วนปำกจำกสำรสกัดข้้ำวไทย เพื�อ
         ผู่้ป่วยสูงอำยุที�มีป้ญหำโรคในช้่องปำกและต่อยอดนวัตกรรม เพื�อ
         ลดผ่ลข้้ำงเคียงจำกกำรรักษำโรคมะเร็งศีรษะและล�ำคอ
     ๒๒ MU Society

     • ที่่�ปรึึกษา อธิิการึบดี่ รึองอธิิการึบดี่ทีุ่กฝ่่าย ผู้้�อำานวยการึทีุ่กกอง  • บรึรึณาธิิการึ รึองอธิิการึบดี่ฝ่่ายวิเที่ศสััมพัันธิ์และสั่�อสัารึองค์์กรึ  • ผู้้�จััดีการึ สัมพัล ศรึ่จัันที่รึา
     • กองบรึรึณาธิิการึ เกษรึ่ วุฒิิวงศ์สััมพัันธิ์  ฐิิติิรึัติน์ เดีชพัรึหม  สัุที่ธิิรึัติน์ สัวัสัดีิภาพั  สัาธิิดีา ศรึ่ชาติิ  สัุพัรึรึณรึัช ภ้รึิวัฒินกุล  วรึาภรึณ์ น่วมอ่อน  ศรึัณย์ จัุลวงษ์
     พัรึที่ิพัา วงษ์วรึรึณ์ (สัุดีวิเศษ)  • ออกแบบรึ้ปเล่ม วรึรึณพัรึ ยังศิรึิ  • ปรึะสัานงานกลาง ฐิิติิรึัติน์ เดีชพัรึหม • MU Newsletter Internet สัมชาย โพัธิิ ศติวรึรึษ กลอยสัวาที่
     • ภาพั หฤษฎ์์ อภิเดีช  ธินวัฒิน์ชัย บุญอำาไพั  • ที่่�อย้่สัำานักงาน งานสั่�อสัารึองค์์กรึ กองบรึิหารึงานที่ั�วไป อาค์ารึสัำานักงานอธิิการึบดี่ มหาวิที่ยาลัยมหิดีล ชั�น ๔
     ถนนพัุที่ธิมณฑลสัาย ๔ ติำาบลศาลายา อำาเภอพัุที่ธิมณฑล จัังหวัดี นค์รึปฐิม ๗๓๑๗๐
     โที่รึ. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โที่รึสัารึ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th • Website: www.mahidol.ac.th
   1   2   3   4   5   6   7