Page 3 - MU_6June64
P. 3

June 2021                 มหิดลสาร ๒๕๖๔                       3
     ๑๒
                           มหิดลสำร” ฉบับนี� พบกับเรื�องจำกปก “ม.มหิิดล ผ่่านการประเมิน QS Stars
                         University Rating System ในระดับ ๕ ดาว” ข้่ำววิจัย ๔ เรื�องเด่น ได้แก่ “นวัตกรรม
                         UVC Moving CoBot หิ่่นยนต์ฆ่่าเชื้้�อด้วย
                         รังสีียูวีซีีแบบเคล้�อนที่ี� สีร้างพื้้�นที่ี�ปลอดไวรัสี”
     Service Excellence           “ม.มหิิดล ระดมสีมองผ่ลักดันนโยบายสีูงวัย
     เช้ิญช้วนบริจำคโลหิตช้่วยเหลือผู่้ป่วย อย่างมีพื้ลัง” “วิจััยย้นยันการรับกลิ�นรสี
     โรคธำลัสซีีเมีย            สีามารถบ่งชื้ี�การติดเชื้้�อไวรัสี COVID-19 ได้”
                         และ “ม.มหิิดล วิจััยเชื้ิงนโยบาย ปรับนิยาม
     ๑๔                   ผู่้สีูงอาย่-ขยายอาย่แรงงาน”

                            พ่เศิษสิ่ำาหรื่ับคอลัมน์นวัตกรื่รื่มมห่ดล
 ม.มหิดล ผ่่ำนกำรประเมิน QS Stars University   ...เสิ่้นทางสิ่่�มหาว่ทยาลัยรื่ะดับโลก โดย iNT
 Rating System ในระดับ ๕ ดำว           ในฉบับนี� เสนอ ๓ เรื�องเด่น ได้แก่ “ม.มห่ดล ป้ � นนวัตกรื่อาหารื่โลกโครื่งการื่ SPACE-F”
                         “ม.มหิิดล ชื้ี�มหิาวิที่ยาลัยค้อ แหิล่งสีำาคัญในการสีร้างที่รัพื้ย์สีินที่างปัญญาจัาก
                         ผ่ลงานวิจััย ต้องตอบโจัที่ย์ความต้องการของสีังคม พื้ัฒนาเศรษฐกิจัระดับประเที่ศ
                         และที่ำาใหิ้เกิดความยั�งย้น” และ “ม.มหิิดล คิดค้นนวัตกรรมนำายาบ้วนปากจัากสีาร
                         สีกัดข้าวไที่ย เพื้้�อผู่้ป่วยสีูงอาย่ที่ี�มีปัญหิาโรคในชื้่องปาก และต่อยอดนวัตกรรม
     Special Scoop
                         เพื้้�อลดผ่ลข้างเคียงจัากการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำาคอ”
     Solar Cell Rooftop ที� สถำบันกำรแพทย์     และพบกับ Special Scoop “ม.มหิิดล ริเริ�มใชื้้ Solar Cell Rooftop ที่ี� สีถาบัน
     จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศำสตร์      การแพื้ที่ย์จัักรีนฤบดินที่ร์ คณะแพื้ที่ยศาสีตร์รพื้.รามาธิิบดี หิวังลดค่าใชื้้จั่าย และ
     รพ.รำมำธิบดี              นำามาพื้ัฒนาระบบใหิ้บริการผู่้ป่วย” และ “โครงการนำาปลา” งานวิจััยเชื้ิงที่ดลอง

                         ตามแนวคิดเศรษฐศาสีตร์พื้ฤติกรรม” บทควำมน่ำสนใจในฉบับ “ม.มหิิดล แนะปรับ
                         วิธิีคิดสีู่การเป็น “คนมีค่ณค่า” สีู้วิกฤติ COVID-19” และคอลัมน์ “มุมกฎหมาย” พบกับ
     ๑๘                   เรื�อง “ความรับผ่ิดที่างแพื้่งและอาญาจัากการกระที่ำาอันเป็นเหิต่ใหิ้ผู่้อ้�นติดเชื้้�อ
                         ไวรัสี COVID-19”
                            หำกส่วนงำนใดประสงค์จะเผ่ยแพร่ข้่ำว และบทควำม สำมำรถติดต่อประสำนงำน
                         ได้ที� นางสิ่าวฐิ่ต่รื่ัตน์ เดชพรื่หม นักประช้ำสัมพันธ์ (ช้�ำนำญกำร) งำนสื�อสำรองค์กร
                         กองบริหำรงำนทั�วไป โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ E-mail: opmupr@mahidol.ac.th โดย
                         มีกำาหนดปิดต้นฉบับทุกวันท่� ๕ ของเด่อน
                            พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีค่ะ
     นวัตกรรมมหิ่ดล...เสิ่้นทางสิ่่�
     มหิาว่ทยาลัย ระดับโลก โดย iNT
     ม.มหิดล ป้ � น นวัตกรอำหำรโลก โครงกำร
     SPACE-F
                               (รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ)
                              รองอธิกำรบดีฝ่่ำยวิเทศสัมพันธ์และสื�อสำรองค์กร
     ๒๘                              บรรณำธิกำร มหิิดลสาร
     กองกายภาพและสิ่่�งแวดล้อม

     โครงกำร Solar Rooftop
   1   2   3   4   5   6   7   8