Page 4 - MU_6June64
P. 4

4                     มหิดลสาร ๒๕๖๔                  June 2021


     ม.มหิิดล ผ่่านการประเมิน QS Stars University


     Rating System ในระดับ ๕ ดาว


     สัมภำษณ์และเข้ียนข้่ำวโดย ฐิติรัตน์ เดช้พรหม
     ภำพจำกผู่้ให้สัมภำษณ์ / กองพัฒนำคุณภำพ และคลังภำพ PR ส่วนกลำง
     แบนเนอร์โดย วรรณภำ อินทรประเสริฐ


       กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก (World Class University
    Rankings) ท�ำให้แต่ละสถำบันอุดมศึกษำได้รู้ว่ำตัวเองก�ำลังอยู่
    ณ จุดใด เพื�อให้เกิดแรงผ่ลักดัน สร้ำงสรรค์ และพัฒนำสู่สิ�งที�ดีข้ึ�น
    ซีึ�งหนึ�งในกระดำนที�ได้รับกำรยอมรับในระดับโลก คือ กำรจัดอันดับ
    โดย Quacquarelli Symonds Ltd หรือ QS จำกสหรำช้อำณำจักร
    ซีึ�งในส่วนข้องประเทศไทย โดย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดม รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. เภสัชกรื่สมภพ ปรื่ะธานธุรื่ารื่ักษ์์
    ศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้สนับสนุนให้มี รองอธิกำรบดีฝ่่ำยพัฒนำคุณภำพและบริกำรวิช้ำกำร
                                         มหำวิทยำลัยมหิดล
    กำรใช้้เกณฑ์์ “QS Stars University Rating System” เพื�อประเมิน
    ควำมพร้อมข้องมหำวิทยำลัยไทย ๑๔ แห่ง เพื�อส่งเสริมให้สถำบัน การื่ปรื่ะเม่นสิ่ะท้อนจุดแข็งของมหาว่ทยาลัยมห่ดล ทั�งด้าน
    อุดมศึกษำข้องไทยยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนทัดเทียมใน   ว่ทยาศิาสิ่ตรื่์ จากการื่ท่�มหาว่ทยาลัยมห่ดลได้รื่ับการื่จัดอันดับ
    ระดับสำกล ซีึ�ง QS Stars University Rating System ถือเป็น ในสิ่าขา Life Sciences And Medicine อย่�ท่� ๑๔๓ ของโลก
    ระบบประเมินประสิทธิผ่ลกำรด�ำเนินงำนข้องสถำบันอุดมศึกษำ และด้านสิ่ังคมศิาสิ่ตรื่์และมนุษยศิาสิ่ตรื่์ จากการื่ท่� มหาว่ทยาลัย
    ที�ทั�วโลกให้กำรยอมรับ พร้อมก้ำวสู่กำรพลิกโฉมระบบอุดมศึกษำ มห่ดล ม่ว่ทยาลัยดุรื่่ยางคศิ่ลป์ เป็นสิ่ถาบันท่�จัดการื่เรื่่ยนการื่สิ่อน
    ในโครื่งการื่ Reinventing University ต่อไป โดยมหำวิทยำลัย ดนตรื่่ท่�ได้มาตรื่ฐิานจนได้รื่ับการื่จัดอันดับอย่�ใน Top 100 ของ
    มหิดลสำมำรถผ่่ำนกำรประเมินจำก QS Stars University Rating โลกเม่�อเรื่็วๆ น่�
    System ในระดับ ๕ ดำว ถึง ๗ ด้ำน               “มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นสถำบันอุดมศึกษำสถำบันแรกข้อง
       รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสิ่ัชกรื่สิ่มภพ ปรื่ะธ์านธ์ุรื่ารื่ักษ์  ไทยที�ผ่่ำนกำรประเมินจำก QS Stars University Rating System
    รองอธิกำรบดีฝ่่ำยพัฒนำคุณภำพและบริกำรวิช้ำกำร มหำวิทยำลัย ในระดับ ๕ ดำว ซีึ�งกำรประเมินจะมีผ่ล ๓ ปี คือ ตั�งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔
    มหิดล เปิดเผ่ยว่ำ เกณฑ์์ QS Stars University Rating System – ๒๕๖๗ ซีึ�งจำกกำรประเมิน QS Stars University Rating
    ท่� มหาว่ทยาลัยมห่ดล ผ่�านการื่ปรื่ะเม่นในรื่ะดับ ๕ ดาว ๗ ด้าน System ในครั�งนี�จะท�ำให้ มหำวิทยำลัยไทยได้ทรำบจุดแข้็งและ
    ได้แก� Teaching (ด้านการื่เรื่่ยนการื่สิ่อน) Employability  จุดอ่อนที�จะท�ำให้ได้เห็นมุมมองต่อกำรพัฒนำคุณภำพเพื�อตอบ
    (ด้านการื่ม่งานทำาของบัณฑ์่ต) Internationalization (ด้านความ สนองควำมต้องกำรข้องประเทศและผ่ลักดันสู่ ๑ ใน ๑๐๐ มหำวิทยำลัย
    เป็นนานาชาต่) Facilities (ด้านสิ่่�งอำานวยความสิ่ะดวก) Arts  อันดับโลกได้ตำมเป้ำหมำยต่อไป” รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสิ่ัชกรื่
    And Culture (ด้านศิ่ลปะและวัฒนธ์รื่รื่ม) Innovation (ด้าน สิ่มภพ ปรื่ะธ์านธ์ุรื่ารื่ักษ์ รองอธิกำรบดีฝ่่ำยพัฒนำคุณภำพและ
    นวัตกรื่รื่ม) และ Life Sciences And Medicine ซึ่่�งจากผ่ล บริกำรวิช้ำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล กล่ำวทิ�งท้ำย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9