Page 6 - MU_6June64
P. 6

6                     มหิดลสาร ๒๕๖๔                  June 2021
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิิดล ร่วมกับ AIS ลงนามบันทึึกข้้อตกลง
    ร่วมศึกษาวิจััย และเปิดนวัตกรรม UVC Moving CoBot


     หุ่่�นยนต์์ฆ่�าเชื้้�อด้้วยรัังสีียูวีซีีแบบเคลื่้�อนที่ี� สีรั้างพื้้�นที่ี�ปลื่อด้ไวรััสี...
     ฟื้้ �นชื้ีวิต์-เศรัษฐกิิจไที่ย ต์อบรัับกิารัเปิด้ปรัะเที่ศ
    งำนสื�อสำรองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
    คณะวิศวกรรมศำสตร์

       เมื�อวันที� ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.จักรื่กฤษณ์
    ศิุทธ์ากรื่ณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
    ร่วมกับ คุณอรื่าค่น รื่ักษ์จ่ตตาโภค หัวหน้ำฝ่่ำยข้ับเคลื�อนนวัตกรรม
    บริษัท แอดวำนซี์ อินโฟื้ร์ เซีอร์วิส จ�ำกัด มหำช้น (AIS) ลงนำมบันทึก
    ข้้อตกลงร่วมศึกษำวิจัย โครงกำร “การื่พัฒนาและปรื่ับปรืุ่งรื่ะบบ
    ปฏิ่บัต่การื่ของรื่ถนำาทางอัตโนมัต่ และแขนกลอัจฉรื่่ยะของหุ�นยนต์
    ฆ่�าเช่�อด้วยรื่ังสิ่่ย่ว่ซึ่่แบบแหล�งกำาเน่ดรื่ังสิ่่แบบเคล่�อนท่�” โดยมี
    วัตถุประสงค์เพื�อร่วมกันพัฒนำหุ่นยนต์ฆ่่ำเช้ื�อด้วยรังสียูวีซีีแบบ
    แหล่งก�ำเนิดรังสีแบบเคลื�อนที� ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผ่ล
    ส�ำหรับกำรน�ำไปใช้้ประโยช้น์เช้ิงพำณิช้ย์ ปรับปรุงระบบปฏิิบัติกำร
    ข้องรถน�ำทำงอัตโนมัติ (UVC) และแข้นกลอัจฉริยะ (COBOT) ให้
    สำมำรถปฏิิบัติกำรได้ตำมซีอฟื้ต์แวร์กำรสร้ำงโมเดลสถำนที�และ
    ซีอฟื้ต์แวร์กำรสร้ำงเส้นทำงข้องหุ่นยนต์ และเพื�อเป็นต้นแบบในกำร
    ส่งเสริมกำรพัฒนำผ่ลิตภัณฑ์์นวัตกรรมข้องมหำวิทยำลัยมหิดล
    ร่วมกับเอกช้น อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี อาจารื่ย์ ดรื่.เอกชัย
    วารื่่นศิ่รื่่รื่ักษ์ หัวหน้ำภำควิช้ำวิศวกรรมอุตสำหกำร และหัวหน้ำ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11