Page 9 - MU_6June64
P. 9

June 2021                 มหิดลสาร ๒๕๖๔                       9

      อย่ำงไรก็ดีพบว่ำ เมื�อถึงภำวะหนึ�งผู่้สูงวัยจ�ำนวนหนึ�งก็จะมี สิุ่ขภาพด่ในผ่่้สิ่่งวัย” “Long-Term Care Insurance นโยบาย
    สภำพร่ำงกำยที�ทรุดโทรมลงมำจนอำจจะเป็นผู่้ป่วยติดเตียงที�ไม่ เพ่�อสิ่ังคมสิ่่งวัย” และ “จากอย�างสิ่ง�า” ซีึ�งจะมีกำรข้ยำยผ่ลเพื�อ
    สำมำรถช้่วยเหลือตัวเองได้ ซีึ�งเรำคงยังจ�ำเป็นต้องพัฒนำระบบ ผ่ลักดันสู่นโยบำยในระดับประเทศต่อไป
    กำรดูแลระยะยำวและสร้ำงระบบกำรประกันกำรดูแลระยะยำว      “คนไทยจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย Community-based Care
    ให้แก่ผู่้สูงวัยไทยให้ได้อยู่ในช้่วงสุดท้ำยข้องช้ีวิตอย่ำงมีศักดิ�ศรี ได้หรือไม่นั�น ข้ึ�นอยู่กับกำรเตรียมพร้อมกำย-ใจในระดับบุคคล
    หรือจะดีที�สุดก็คือให้มีช้่วงที�ต้องพึ�งพิงผู่้อื�นช้้ำและน้อยที�สุด รวมทั�งกำรพัฒนำนโยบำยในระดับช้ำติ และท้องถิ�นที�จะสร้ำงวินัย
    จึงเป็นโจทย์ที� “โครื่งการื่ว่จัยสิ่านพลังต่ดตาม และสิ่นับสิ่นุน และระบบในกำรออมให้กับวัยรุ่นหนุ่มสำว และในระยะสั�นควรมี
    กรื่ะบวนการื่นโยบายสิุ่ขภาพเพ่�อรื่องรื่ับสิ่ังคมสิ่่งวัยท่�ม่คุณภาพ” กำรเตรียมระบบที�จะช้่วยพัฒนำให้ผู่้มีอำยุย่ำงเข้้ำเลข้ ๔ เลข้ ๕
    สิ่ถาบันพัฒนาสิุ่ขภาพอาเซึ่่ยน มหาว่ทยาลัยมห่ดล น�ำมำข้ับเคลื�อน ทุกคนได้พร้อมที�จะท�ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะท�ำให้เมื�อ
    ให้เครือข้่ำยที�เกี�ยวข้้องมำร่วมระดมสมอง โดยหวังให้ผู่้สูงอำยุไทย ด�ำเนินช้ีวิตไปเป็นผู่้สูงวัยในอีก ๑๐ – ๒๐ ปีข้้ำงหน้ำแล้วจะเป็น
    ได้อยู่อย่ำงมีสุข้ภำพกำยและจิตที�ดี มีศักดิ�ศรี และมีคุณภำพช้ีวิต “ผ่่้สิ่่งวัยท่�ม่พลัง พรื่้อมท่�จะยังปรื่ะโยชน์ให้กับสิ่ังคมไทยต�อไปได้
    ที�ดีต่อไปอย่ำงยั�งยืน                 อย�างยั�งย่น” ผ่่้ช�วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. นายแพทย์ว่ชช์ เกษมทรื่ัพย์
       โดยโครงกำรฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรระดมสมองใน ๔ ประเด็น คือ กล่ำวทิ�งท้ำย
    “สิ่่งวัยอย�างม่พลัง ยังปรื่ะโยชน์ในยุคด่จ่ทัล” “ขยับอย�างไรื่ให้
    วิจััยยืนยันการรับกลิ�นรสสามารถบ่งช่ี�การติดเช่ื�อไวรัส

    COVID-19 ได้    อิษยำ วิธูบรรเจิด
    สถำบันโภช้นำกำร

       สถำบันโภช้นำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ มหำวิทยำลัย
    ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ สถำบันบ�ำรำศ
    นรำดูร เผ่ยผ่ลกำรวิจัยกำรสูญเสียกำรรับกลิ�นรสอย่ำงสมบูรณ์
    พร้อมกัน อำจเป็นสัญญำณบ่งช้ี�ควำมเสี�ยงในกำรติดเช้ื�อ COVID-19
    ได้ โดยผ่ลงำนวิจัยช้ิ�นนี� ได้รับทุนสนับสนุนจำกมูลนิธิทันตนวัตกรรม
    ในพระบรมรำชู้ปถัมภ์ฯ
       รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. ทันตแพทย์หญี่่งดุลยพรื่ ตรื่าช่ธ์รื่รื่ม
    ในฐิานะผ่่้ว่จัยและปรื่ะธ์านหลักสิ่่ตรื่ปรื่่ญี่ญี่าโท สิ่าขาพ่ษว่ทยา
    และโภชนาการื่เพ่�ออาหารื่ปลอดภัย สิ่ถาบันโภชนาการื่ มหาว่ทยาลัย
    มห่ดล กล่ำวว่ำ โดยทั�วไปกำรสูญเสียกำรรับกลิ�นรสสำมำรถพบ
    ได้ในผู่้ที�มีโรคหลอดเลือดสมอง โรคอัลไซีเมอร์ หรือ เกิดอุบัติเหตุ
    กับสมอง รวมถึงผู่้ป่วยโรคมะเร็งที�ได้รับรังสีรักษำ แต่มีรำยงำน
    ก่อนหน้ำนี�ในต่ำงประเทศพบว่ำ ผู่้ติดเช้ื�อโรค COVID-19 หลำยรำย
    พบกำรสูญเสียกำรรับกลิ�นรส ร่วมกับอำกำรอื�นที�เป็นเช้่น มีไข้้สูง
    เกิน ๓๗.๕ องศำเซีลเซีียส ไอแห้ง เป็นต้น ซีึ�งกำรมีไข้้สูง ไอแห้ง
    เป็นอำกำรที�พบได้จำกโรคติดเช้ื�อระบบทำงเดินหำยใจอื�นๆ
    อย่ำงโรคไข้้หวัดใหญ่ ดังนั�น จึงจ�ำเป็นต้องศึกษำวิจัยว่ำ อำกำรอะไร
    ที�จะบ่งช้ี�ว่ำอำจติดเช้ื�อ COVID-19 ได้จ�ำเพำะกว่ำอำกำรไข้้ เพื�อให้ รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. ทัันตแพทัย์์หญิิงดุลย์พรื่ ตรื่าชูธรื่รื่ม
    เป็นสัญญำณบอกเหตุในกำรติดเช้ื�อ และประช้ำช้นเข้้ำรับกำรตรวจ      ประธำนหลักสูตรปริญญำโท
    ได้ทันท่วงที                          สำข้ำพิษวิทยำและโภช้นำกำรเพื�ออำหำรปลอดภัย
                                       สถำบันโภช้นำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14