Page 9 - MU_11Nov62.pdf
P. 9

Harmony in Diversity
                                                  ฐิติรัตน์ เดชพรหม

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล น�าร่อง “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”

              เพื่อเป็นต้นแบบดูแลสุขภาวะผู้ป่วย NCDs ทั่วประเทศ

         จากสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่า นครราชสีมาน�าร่องโครงการฝึกปฏิบัติงาน ภาวะการอุดตันของเส้นเลือด ท�าให้ผู้ป่วย
        ประชาชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ พัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาค เกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองก�าลังเป็น
        ในเกณฑ์เฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งประชาชน สนาม) ของคณะฯ เป็นแห่งแรกของประเทศ อยู่คืออะไร และจะจัดการได้อย่างไร
        ไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ป้องกัน โดยน้อมน�า “ศาสตร์พระราชา” และแนวคิด นอกจากนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ “แนวคิด
        ได้ถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น โรค ความรู้ด้านสุขภาพ กับการพัฒนาสุขภาพ จิตสังคม” โดยใช้กัลยาณมิตรที่ประสบความ
        เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนเป็น ชุมชนแบบบูรณาการมาใช้ในรูปแบบของ ส�าเร็จสามารถหยุดยาได้อย่างปลอดภัยเป็น
        จ�านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยใน การ “ผนึกก�าลัง สร้างสรรค์ พัฒนา น�าพา ผู้ป่วยที่เข้าใจจิตใจและวิถีชีวิตผู้ป่วยด้วย
        ภาครัฐพบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านการรักษา ความรอบรู้ สู่สุขภาวะชุมชน” กันเอง สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายๆ
        พยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และในค่าใช้จ่าย จากตัวเลขผู้ป่วยโรคเบาหวานของ                                         โดนใจ และมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
        เหล่านี้เป็นการรักษาพยาบาลมากกว่าร้อยละ   โรงพยาบาลสูงเนินที่มากถึง ๕,๐๐๐ คน                                        และให้ก�าลังใจ ผู้ป่วยโรค NCDs ด้วยกัน
        ๗๐ ซึ่งมากกว่างบประมาณด้านการส่งเสริม    และผู้ป่ วยความดันโลหิตสูงที่มีกว่า และยังเชื่อมกับทีมสุขภาพของโรงพยาบาล
        สุขภาพ และป้องกันโรค      ๑๐,๐๐๐ ราย ถือเป็นกรณีศึกษาปัญหา ผู้ป่วยจะท�าตัดสินใจเองในการท�ากิจกรรม
                       สุขภาพที่จ�าเป็นต้องได้รับการจัดการ ต่างๆ อาทิ การออกก�าลังกาย การสร้างวิธี
                       อย่างเร่งด่วน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดบวก การท�าสมาธิ การร่วมกันสร้างสรรค์
                       มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าไปมีบทบาทโดย เมนูอาหารสุขภาพ และการสร้าง “แปลง
                       การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย ผักดักเบาหวาน” ที่ปลูก และดูแลโดยผู้ป่วยเอง
                       “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”     โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ให้เป็น “Social
                         รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง Innovation & Smart City”
                       ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุข
         ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
        Literacy) เป็นรากฐานที่ส�าคัญเน้นให้มีการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” ว่า เป็นการ
        ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ อันจะน�าไปสู่การ ออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ
        พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นประเด็นใหม่ส�าหรับ และสังคมให้กับคนในชุมชน เพื่อการป้องกัน
        บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่เน้นการพัฒนาทักษะ และดูแลรักษาให้ตัวเองสุขภาพที่ดีปลอดภัย
        การให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่บุคคล และการ จากโรค NCDs ที่เป็นอยู่ โดยปรับวิถีชีวิต
        สร้างสิ่งแวดล้อมในสังคม องค์กรที่มีการเน้น ตัวเองในการควบคุมอาหารและออกก�าลังกาย  “ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบที่เราพยายาม
        ความส�าคัญของการใช้ข้อมูล การประเมินความ เพื่อจะได้ลด และงดการใช้ยาได้ในที่สุด ซึ่ง                                        ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยน
        ถูกต้องของข้อมูล และตัดสินใจด้วยข้อมูล “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” เป็นหนึ่งในความ พฤติกรรมการจัดการวิถีชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย
         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย พยายามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีความเข้มแข็งทั้งในด้านบุคคล
        มหิดล เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรก มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเป้าหมายและปรัชญา ครอบครัว ชุมชน และสังคม พวกเราชาวคณะ
        ของไทย และมีบทบาทในฐานะสถาบันการ ของการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ปัญหา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        ศึกษาในการวางรากฐานด้านการศึกษาทาง ส่วนใหญ่ที่พบ คือ ผู้ป่วยไม่สามารถน�า มีความภาคภูมิใจว่า เราได้เป็นส่วนหนึ่งของ
        สาธารณสุขตลอดจนขับเคลื่อน และพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรค สังคมอันเป็นจุดเป้าหมายที่จะสร้างความ
        เพื่อการเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลสุขภาพ ไปใช้ได้จริง ในการอธิบายถึงโมเดลดังกล่าว ยั่งยืน และจะได้ขยายเครือข่ายดูแลสุขภาวะ
        ส�าหรับประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ รองศาสตราจารย์ ออกไปเพื่อเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพ
        ของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ได้ใช้ ให้กับผู้ป่ วยโรค NCDs ทั่วประเทศ
         ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะสาธารณ   “กระบอกข้าวหลาม” ผ่าครึ่งตามยาว เพื่อสาธิต ต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง
        สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ         ให้เห็นถึงการท�างานของระบบไหลเวียนของ ธนสุกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย
        โรงพยาบาลสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลอดเลือด และใช้ “แป้งโดว์” มาท�าเป็นไขมัน ขอบคุณภาพจาก งานระบบสารสนเทศและ
        และภาคส่วนต่างๆ ในอ�าเภอสูงเนิน จังหวัด เกาะที่ผนังหลอดเลือด เพื่อแสดงให้เห็น สื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


                                                มหิดลสาร ๒๕๖๒    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14