Page 5 - MU_11Nov62.pdf
P. 5

Special Article
                                              เขมิกา กลิ่นเกษร นักประชาสัมพันธ์

                Sexual Harassment Prevention Workshop

         วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรศิลป เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดย ดร.
        ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว อาจารย์ประจ�าสถาบันสิทธิ
        และการประชาธิปไตย (นานาชาติ) สถาบันสิทธิ มนุษยชนและสันติศึกษาและผู้ริเริ่มโครงการ
        มนุษยชนและสันติศึกษา จัดกิจกรรมการให้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
        ความรู้เรื่อง “การป้องกันการล่วงละเมิด                                      ในครั้งนี้ว่า ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
        ทางเพศ” (Sexual Harassment Prevention  ในปัจจุบันมีรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ
        Workshop) ณ ห้อง ๑๑๙ สถาบันสิทธิมนุษยชน ไม่ได้จ�ากัดเพียงการข่มขืน ลวนลาม หรือ
        และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา                      การสัมผัสร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชมาพร แต่งเกลี้ยง แทะโลมทางสายตา ค�าพูด กิริยาท่าทาง และ
        กลุ่มโรงน�้าชา (Young Feminist Network) การส่งข้อความ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึง
        คุณศรัทธารา หัตถีรัตน์ และ คุณกนกกร มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้พูดคุย
        ค�าตา กลุ่มการเมืองหลังบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการล่วงละเมิด
        ด้านการเคลื่อนไหวประเด็นความหลาก ทางเพศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
        หลายทางเพศที่มุ่งส่งเสริมสิทธิของสตรี LBT ล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมทั้งสามารถน�าความรู้
        ในประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายและ                                            ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นในอนาคต
        ฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

        เกิดอะไรขึ้น? เมื่อแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ               โดย นางสาวกัญญา อภิพรชัยสกุล
                                        สถาบันวิจัยวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
         อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ชายแดน สุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่ม
        ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ผู้ ติดตามหรือกลุ่มที่เป็น
        และสังคม เป็นพื้นที่ที่ได้พัฒนานโยบาย ประชากรแฝงซึ่งส่วนใหญ่
        และรูปแบบในการจัดการดูแลกลุ่มแรงงาน เป็นกลุ่มเด็กข้ามชาติ
        ข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มเด็กข้ามชาติ จนได้รับ การพัฒนาแม่สอดเป็นเขต
        การยกย่องเป็น “แม่สอดโมเดล” ในหลาย เศรษฐกิจพิเศษ ส�าหรับมุมมอง
        เรื่อง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อ�าเภอ ที่เป็นข้อกังวล เสียงสะท้อน
        แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับความเห็นชอบ จากผู้แทนหน่วยงานทางด้าน
        จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต สุขภาพ คือ ยังขาดการ เตรียม
        เศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็น ๑ ใน ๕ พื้นที่ที่เหมาะสม                         การและขาดการให้ความส�าคัญ
        ในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน                            เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
        ระยะแรกอีกด้วย         ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการ
         เกิดอะไรขึ้น จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ มองในเรื่องของธุรกิจและการลงทุน ยังขาด และโรงเรียนไทยเองเปิดรับเด็กข้ามชาติเข้า
        โครงการ “ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพและ ศึกษามากขึ้น เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้ให้
        การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อการ                         ข้อมูล มองว่าการศึกษาของเด็กข้ามชาติยังคง
        ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ                                         เป็นการเข้าเรียนหรือรับการศึกษาจากศูนย์
        อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก” เป็นมุมมอง การไหลเข้าของประชากรต่างถิ่นรวมถึง เรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนมากกว่า
        และการรับรู้ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ประชากรแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ย่อมจะน�าไป โรงเรียนไทย ด้วยปัญหาและข้อจ�ากัดของ
        และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ สู่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรค เด็กข้ามชาติที่ส�าคัญเป็นเรื่องของภาษาไทย
        แนวโน้มผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขต ติดต่อและความยากในการควบคุมโรค โดย เนื่องจากการเข้าศึกษาในโรงเรียนไทย เด็ก
        เศรษฐกิจพิเศษของอ�าเภอแม่สอด ที่จะมีต่อ เฉพาะในพื้นที่โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมที่ จ�าเป็นต้องสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งการให้
        สถานการณ์ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติ จะเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงทางสุขภาพประเด็น บุตรหลานเข้าศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ขององค์กร
         ประเด็นด้านสุขภาพ การพัฒนาพื้นที่ หนึ่งที่เป็นข้อน่ากังวล คือ การแพร่ระบาดของ พัฒนาเอกชนที่ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษา
        อ�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้ม วัณโรค นอกจากนี้การไหลเข้ามาของจ�านวน อังกฤษควบคู่กันไปในการเรียนการสอน ท�าให้
        ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบบริการสุขภาพ แรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมเกิดความแออัดที่ เด็กข้ามชาติมีโอกาสและความสามารถทาง
        ในพื้นที่ เช่นที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้รับการ เพิ่มมากขึ้น กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความ ด้านภาษาที่หลากหลายมากกว่า
        ขยายขีดความสามารถในการดูแลประชากร ยากล�าบากในการควบคุมโรค การส่งเสริม มุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
        เพิ่มขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด ๕๐๐ เตียง รวมถึง และป้องกันโรคและการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�าเภอ
        ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของ ในเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ แม่สอด หากสามารถด�าเนินการและขับ
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่ การศึกษาของเด็กข้ามชาติ การพัฒนา เคลื่อนได้ตามแผนงานที่ประเทศไทยก�าหนด
        โดยรอบ โดยการจัดทีมแพทย์และพยาบาล              อ�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจยัง ไว้ คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก
        ลงไปปฏิบัติงาน แม้โรงพยาบาลแม่สอดจะได้ ไม่ได้มีผลกระทบที่ชัดเจนในด้านการเข้าถึง ในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านโอกาสการจ้างงาน
        รับการขยายศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเพิ่ม การศึกษาของเด็กข้ามชาติมากนัก แต่มีผลก ที่ดีขึ้นในอนาคต ในระยะยาวเด็กข้ามชาติและ
        มากขึ้น แต่ปัญหาและข้อจ�ากัดที่ส�าคัญยังคง                  ระทบทางอ้อมในเชิงบวก เช่น การมีหน่วยงาน นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
        เป็นเรื่องของก�าลังคน และยอดค่าใช้จ่าย ภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษา จะมีโอกาสในการท�างานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
        อนุเคราะห์ต่อปีที่ยังสูงถึงประมาณ ๖๐ ล้านบาท                                      แก่เด็กข้ามชาติเพิ่มขึ้น ได้แก่ องค์กรพัฒนา กลุ่มที่มีความสามารถทางด้านภาษามีโอกาส
        เนื่องจากแรงงานจ�านวนมากยังไม่มีบัตรประกัน เอกชนที่ส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้มากขึ้น ในการมีงานท�าที่สูงกว่า
                                                มหิดลสาร ๒๕๖๒    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10