Page 4 - MU_11Nov62.pdf
P. 4

เรื่องจากปก
       ปัญจวัลย์ ชาวดง


               หอสมุดและคลังความรู้ฯ เชิญชวนอ่านประวัติ

               ๑๐ แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล         ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์          ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ                  ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
        หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  จึงด�าเนินการจัดท�าโครงการดังกล่าว
        มหิดล มีความยินดีที่จะแนะน�าโครงการ ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ                โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเรียบ
        ดีๆ แก่ชาวมหิดลทุกท่าน ซึ่งโครงการ           นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์  เรียงประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัย
        ดังกล่าว คือ โครงการ “๑๐ แพทย์ต้นแบบ ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ                 มหิดลจากการสัมภาษณ์ประวัติบุคคล
        แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล”     นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ   ทั้ง ๑๐ ท่าน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู
         จุดเริ่มต้นของการจัดท�าโครงการ           ๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์               เกียรติแก่แพทย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัย
        ๑๐ แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัย พิภพ จิรภิญโญ         มหิดลที่ได้รับเลือก และเพื่อเป็นประโยชน์
        มหิดล เริ่มมาจากการที่ทางแพทยสภา ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ                 รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
        ครบรอบ ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.  นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล  แก่ผู้ที่สนใจต่อไป ซึ่งชาวมหิดล
        ๒๕๖๑ แพทยสภาได้มีการสรรหาแพทย์  ๗. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ และผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษา
        ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์ ๘.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ               ประวัติแพทย์ต้นแบบทั้ง ๑๐ ท่านได้ที่
        รุ่นใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา https://museum.li.mahidol.ac.th/th/
        สรรหา คือ “…เป็นสมาชิกแพทยสภาและ ๙. นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วณิชย์ MU-10th-prototype/ ตั้งแต่บัดนี้
        ยังมีชีวิตอยู่ แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพ ๑๐. แพทย์หญิงอมรา มลิลา เป็นต้นไป
        เวชกรรมท�างานด้านแพทย์มาไม่น้อยกว่า
        ๓ ปี และได้ด�ารงตนให้เป็นประโยชน์
        ต่อการแพทย์ เป็นแพทย์ที่ประกอบคุณ
        งามความดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
        สังคมที่เป็นประจักษ์ ไม่เป็นกรรมการ
        แพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหา
        แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา ไม่เคยได้รับ
        รางวัลของแพทย์สภา และมีการแบ่งกลุ่ม
        ความสามารถในเชิงวิชาการ บริหาร วิจัย
        นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม หรือ มีความ
        กล้าหาญ เสียสละความสุขของตนให้
        ผู้อื่น…” กระทั่งมีมติประกาศรายนาม
        แพทย์ต้นแบบของแพทยสภาจ�านวน
        ๒๕ ท่าน
         ด้วยเหตุนี้ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล
        ผู้อ�านวยการหอสมุดและคลังความรู้
        มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีด�าริให้ฝ่าย
        จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุด
        และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
        จัดท�าโครงการ ๑๐ แพทย์ต้นแบบแห่ง
        มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอ้างอิงรายนาม
        แพทย์ต้นแบบที่ทางแพทยสภาได้ประกาศ
        ไว้ จ�านวน ๒๕ ท่าน ทางฝ่ายจดหมายเหตุ
        และพิพิธภัณฑ์ ด�าเนินการตรวจสอบ
        แล้ว พบว่ามีแพทย์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ให้
        กับมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ๑๐ ท่าน
        ซึ่งมีรายนามดังนี้
         ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
        แพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์  4   November 2019                      M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7   8   9