Page 7 - MU_11Nov62.pdf
P. 7

Internationalization
                                                  ฐิติรัตน์ เดชพรหม

                                       จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
                                       แ ล ะ วั ฒนธรรมองค์ กรของ
                                       มหาวิทยาลัยมหิดล ท�าให้ตัวเอง
                                       มั่นใจว่าเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชั้น
                                       น�าด้านสาธารณสุขส�าหรับวิชาชีพ
                                       ในอนาคต โดยได้มีการพัฒนาทักษะ
                                       การจัดการ ความเป็นผู้น�า และระบบ
                                       ทางความคิด เพื่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
                                       ด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

                                        *ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองวิเทศ
                                       สัมพันธ์ ส�านักงานอธิการบดี
                                        และหน่วยวิเทศสัมพันธ์-สื่อสาร
                                       องค์กร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
                                       และคณะสาธารณสุขศาสตร์
                                              ภาพโดย หฤษฎ์ อภิเดช

                                          Harmony in Diversity
          ม.มหิดล ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

                รักษ์โลกอย่างไรให้ไม่ตกเทรนด์            สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
                                               ภาพโดย ไมตรี บัวศรีจันทร์
                                        ประสานงานโดย คุณสุชาดา จันทร์วัน กองกิจการนักศึกษา
         เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการ CIRCULAR LIVING ของ GC          โดยพกถุงผ้า กระบอกน�้า กล่องข้าว และใช้
        มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท พีที ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบ เพื่อร่วมรณรงค์ปกป้อง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        ที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และดูแลโลกของเราด้วยกัน    ในส่วนของนักศึกษาที่ร่วมบอกเล่าถึง
        หรือ GC จัดโครงการ “U ปรับ โลกเปลี่ยน”                 ในงานดังกล่าว CIRCULAR ICON “ท็อป”  ไลฟ์ สไตล์รักษ์โลกได้อย่างน่าสนใจ ได้แก่
        เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมค้นหาค�าตอบ “รักษ์โลก พิพัฒน์ และ “นุ่น” ศิรพันธ์ ได้มาบอกเล่าถึงไลฟ์ นายปกรณ์เกียรติ ศิลป์วิสุทธิ์ หรือ “ตังค์”
        อย่างไรให้ไม่ตกเทรนด์” ณ ห้องประชุม สไตล์รักษ์โลกที่ไม่เหมือนใคร โดย “ท็อป” ได้มา ซึ่งก�าลังศึกษา
        อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยา           เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ECOLIFE” ที่พัฒนาขึ้น ชั้นปีที่ ๒ คณะ
        สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อรณรงค์การลด การรับ และการใช้พลาสติก วิทยาศาสตร์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยท�าขึ้นมาเป็นเกมเพื่อ มหาวิทยาลัย
        รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ ให้ผู้ที่ใช้บริการใน มหิดล ที่มีแนวคิดน�าขยะจากเศษ
        นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ร้านที่อยู่ในเครือข่าย ได้สแกนคิวอาร์โค้ดเมื่อ อาหาร เปลือกผัก ผลไม้ มาท�าเป็นปุ๋ ย
        มหิดล ประธานเปิดงานฯ กล่าวว่า “CIRCULAR ไม่รับถุง โดยจะได้สะสมแต้มที่เป็นตัวการ์ตูน หมักชีวภาพ และ นางสาวจีรพร ขุนเพชร์
        LIVING” คือ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ที่ออกแบบขึ้นกว่า ๑๐๐ แบบ และได้รับสิทธิ หรือ “ทราย” นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะกายภาพ
        ในระบบ 5 R ซึ่ง R ที่หนึ่ง คือ “Reduce” หรือ ประโยชน์ หรือของรางวัลต่างๆ ด้วย ซึ่งสามารถ บ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รวบรวมกล่องนม
        การลดการใช้ R ที่สอง คือ “Reuse” หรือ การใช้ซ�้า ดาวน์โหลดได้จาก www.ecolifeapp.com  ไปร่วมโครงการแปลงร่างกล่องนมให้กลาย
        R ที่สาม คือ “Recycle” หรือการแปรรูปกลับมา                 ปัจจุบันแอป “ECOLIFE” มียอดผู้ใช้เกือบ  เป็นหลังคา เพื่อลดขยะในชีวิตประจ�าวัน
        ใช้ใหม่ R ที่สี่ คือ “Renewable” หรือการใช้ ๔๐,๐๐๐ ราย มีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมแบบ “การเริ่มต้นที่ดี คือ การเริ่มต้นที่ตัวเรา ขอให้
        ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ R ที่ห้า คือ                                            เรียลไทม์ ตลอดจนมีการแสดงจัดอันดับและ เพียงเราท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หากเรา
        “Refuse” หรือการปฏิเสธการใช้ โดยกิจกรรมนี้ แสดงสถิติการเข้าใช้ของแต่ละมหาวิทยาลัย  เริ่มต้นที่จะท�า และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เล็กๆ
        เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะบอกได้เลยว่า ที่เราสามารถท�าได้ เราก็จะสามารถเป็น
        เกี่ยวกับความส�าคัญของทรัพยากรต่างๆ แต่ละมหาวิทยาลัยจริงจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งในการดูแลและปกป้องโลก
        รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปให้ มากน้อยแค่ไหน     ของเราได้ เพียงแค่เราเริ่มต้นปรับและเปลี่ยน
        คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรณรงค์ ด้าน “นุ่น” ศิรพันธ์ ได้ให้แนวคิดเรื่องการน�า ก็เท่ากับว่าเราได้มีส่วนช่วยในการดูแลรักษา
        ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเพิ่ม ขยะมาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (upcycling)  โลกนี้ และส่งต่อสิ่งที่ดีๆ ให้กับโลกของเรา แม้เรา
        ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์ upcycling มีราคาขาย จะมีเพียงหนึ่งพลัง แต่ถ้าได้รวมกันหลายพลัง
        ให้กลายเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียน เกิดความ แพงกว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมาใหม่ นอกจากมี จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้”
        ความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้นทุนจากความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่ลงไปแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม
        การใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบใน ยังมีต้นทุนอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้  กล่าวทิ้งท้าย
        ชีวิตประจ�าวัน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ยัง อยากให้ช่วยกันลดการใช้พลาสติก โดยใช้แต่
        เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก เท่าที่จ�าเป็น และหันมาใช้ชีวิตแบบ CIRCULAR
                                                มหิดลสาร ๒๕๖๒    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12