Page 2 - MU_11Nov62.pdf
P. 2

“มหิดลสาร” ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑๑ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
      November 2019, Vol.11       Contents
                                ๐๔


     ๐๔ เรื่องจากปก                           หอสมุดและคลังความรู้ฯ เชิญชวนอ่านประวัติ
       • หอสมุดและคลังความรู้ฯ เชิญชวนอ่านประวัติ    เรื่องจากปก ๑๐ แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
         ๑๐ แพทย์ต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
     ๐๕ Special Article                 ๑๔ MU Society
       • Sexual Harassment Prevention Workshop     ๑๖ Special Scoop
       • เกิดอะไรขึ้น? เมื่อแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ   • คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
     ๐๖ Special Article                     จัดกิจกรรมวันธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชนครั้งที่ ๔
       • ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night    • ม.มหิดล ชูยุทธศาสตร์ เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่พลเมืองโลก
         2019” รวมความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว          เสริมทักษะความรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑
     ๐๗ Harmony in Diversity                 • แนะน�าผู้อ�านวยการคนใหม่สถาบันโภชนาการ
       • ม.มหิดล ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”    มุ่งหน้า “Newtrition”
         รักษ์โลกอย่างไรให้ไม่ตกเทรนด์         ๑๘ Teaching Learning Excellence
       • ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์ นครสวรรค์ พร้อมเปิดตัว   • อริสา โพธิ์ชัยสาร มหาบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
         อย่างเป็นทางการปี ๒๕๖๓                ม.มหิดล คิดค้นและออกแบบตุ๊กตาพูดได้ สอนป้องกัน
       • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล น�าร่อง “สูงเนินสุขภาวะ     ล่วงละเมิดทางเพศส�าหรับเด็กไทย
         โมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบดูแลสุขภาวะผู้ป่วย NCDs ทั่วประเทศ • แพทย์รามาฯ สร้างผลงานต�าราทางการแพทย์ “การผ่าตัด
     ๑๐ Research Excellence                   ไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์”
       • รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผอ.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล • นศ.วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล รับพระราชทาน
         แนะสื่อสารในครอบครัว ด้วยหลักจิตตปัญญา        ทุนภูมิพล ประจ�าปี ๒๕๖๒
       • ผอ.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล แนะพัฒนา   • รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
         ศักยภาพสมองด้วย Brain-based Learning         อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
       • รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ร่วมเสวนา “สัตว์เลี้ยงบ�าบัด     ปี ๒๕๖๒
         กับสมองเสื่อม”เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก จัดโดย   • ม.มหิดล ติดอันดับที่ ๕๒๒ ของโลก อันดับที่ ๘๑ ของเอเชีย
         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล          และอันดับ ๑ ในประเทศไทย จากการประกาศของ U.S. News
       • อาจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ     ประจ�าปี ๒๐๒๐ ตอกย�้าการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเน้นคุณภาพ
         วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบวิธีบ�าบัดสารหนูโดยใช้ชีววิธี  ๒๓ Service Excellence
         ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ท้องถิ่น ลดการปนเปื้อนแหล่งน�้าใต้ดิน • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ
       • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล แนะใช้สื่ออนไลน์    วัดอมรินทราราม จัด “เรือนเสมือนญาติ” รองรับที่พักผู้ป่วยยากไร้
         อย่างรู้เท่าทัน ครอบครัวอบอุ่นเกิดจากใช้เวลาร่วมกัน ๒๔ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
         ให้มากพอในพื้นที่จริง               • แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL NATURE
       • รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ     TRAIL Be Learn More Fun
         นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยคัดกรองเซลล์  ๒๕ ศิษย์สัมพันธ์
         มะเร็งก่อนระยะแพร่กระจาย ด้วยอนุภาคนาโนทองและ ๒๖ Softnews
         แม่เหล็ก มุ่งลดอัตราการตายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ๒๗ Activities Agenda


     • ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อ�านวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร • ผู้จัดการ
     กณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิวงศ์สัมพันธ์ ฐิติรัตน์ เดชพรหม สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ สาธิดา ศรีชาติ สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล วราภรณ์ น่วมอ่อน ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทิพา สุดวิเศษ
     • ออกแบบรูปเล่ม บริษัท ชุมเอกชูโชค จ�ากัด • พิมพ์ที่ บริษัท ชุมเอกชูโชค จ�ากัด • ประสานงานกลาง ฐิติรัตน์ เดชพรหม • MU Newsletter Internet สมชาย โพธิ ศตวรรษ กลอยสวาท
     • ภาพ หฤษฎ์ อภิเดช ธนวัฒน์ชัย บุญอ�าไพ • จัดส่ง ฐิติรัตน์ เดชพรหม • ที่อยู่ส�านักงาน งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
     ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th • Website: www.mahidol.ac.th

  2   November 2019                      M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7