Page 6 - MU_11Nov62.pdf
P. 6

Internationalization
       ฐิติรัตน์ เดชพรหม

         ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2019”

                     รวมความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว

         การเปิดโอกาสนักศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยการเล่นเกม และชิงของ ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน HIV/AIDS
        และนักศึกษาไทยภายในมหาวิทยาลัย รางวัลมากมาย ปิดท้ายด้วยการประกวด ของโรงพยาบาล Jackson F Doe Memorial
        ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน คือ หัวใจส�าคัญเพื่อ Mr.&Ms. Mahidol                 Regional Referral Hospital ประเทศ
        สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้ University          ไลบีเรีย ปัจจุบันก�าลังศึกษาระดับ
        เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล โดย International      ปริญญาโทที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
        เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย Night 2019        มหาวิทยาลัยมหิดล เหตุผลที่เลือก
        มหิดล โดย กองวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงาน ซึ่ งคั ดเลือก      ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก
        อธิการบดี ร่วมกับ ส่วนงานต่างๆ ภายใน จากการแต่ง        เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด และเป็นที่
        มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “Mahidol กายชุดประจ�า       รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพการศึกษา คิดว่า
        University International Night 2019” ซึ่งในปี ชาติที่โดดเด่น  วัฒนธรรมไทยมีความแตกต่างจาก
        นี้จัดขึ้นด้วยธีม “Cultural Synergy” หรือ                                       และทักษะการตอบค�าถามที่แสดงถึง           วัฒนธรรมบ้านเกิด ต้องใช้เวลาในการ
        ความกลมกลืนของการหลอมรวมวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์      ท�าความเข้าใจ ซึ่งตัวเองก�าลังใช้เวลา
        ที่แตกต่างกันให้เป็นหนึ่งเดียว เหมือนภาพ โดย Mr. Mahidol University            ในการปรับตัว โดยการเรียนรู้จากคน
        โมเสกที่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อมา  International Night 2019 ในปีนี้ ได้แก่ รอบข้าง ส�าหรับเรื่ องการมุ่งสู่
        รวมกันก่อให้เกิดภาพที่งดงาม  Mr.Rainier Villanueva Ples จากประเทศ มหาวิทยาลัยระดับโลก คิดว่านอก
         งาน “Mahidol University International                                             ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ส�าเร็จ จากการให้ความส�าคัญกับเรื่องผล
        Night 2019” จัดขึ้น ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ การศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และ การศึกษาและการวิจัยแล้ว ควรให้
        ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัย ศัลยกรรม มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส ความส�าคัญกับเรื่องคุณธรรมและ
        ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประเทศฟิลิปปินส์ และปัจจุบันก�าลัง จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้
        โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เรียนวิชาเลือกทางคลินิกศัลยกรรม เมื่อตัวเองกลับไปยังบ้านเกิด จะท�าหน้าที่
        นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการ           พลาสติกและใบหน้าขากรรไกร ทูตวัฒนธรรมบอกเล่าถึงความประทับใจ
                       และหูคอจมูกที่ คณะแพทยศาสตร์            ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ยอด
                       โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย เยี่ยมของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ชาว
                       มหิดล Mr.Rainier Villanueva Ples ไลบีเรียนได้รู้จักกันต่อไปด้วย
                       ได้เล่าถึงสาเหตุที่เลือกเรียนที่รามา  มาที่ Dr.Kaung Nyein Aye ผู้ได้รับ
                       เนื่องจากต้องการเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด ต�าแหน่ง Popular Vote ซึ่งเป็นนักศึกษา
                       ก่อนเดินทางมาเมืองไทย ได้พยายาม ชาวเมียนมาร์ ที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตร
        แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาค้นคว้าถึงความแตกต่างระหว่าง MPH (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
        เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย       วัฒนธรรม สิ่งที่ควรท�า และไม่ควรท�า        สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
        ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รอง คิดว่าการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ส�าคัญ โดยการ มหิดล กล่าวว่า ที่เลือกเรียนที่
        ศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ แสดงความเคารพผู้อื่น คือ ขั้นตอนแรก                                      มหาวิทยาลัย
        ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น มหิดล เนื่องจาก
        วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วย และการได้เพื่อนใหม่ท�าให้เราได้ เ ป็ น ห นึ่ ง ใน
        ศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการ                                     เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเพื่อนๆ ซึ่งตัวเอง มหาวิทยาลัยที่
        แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ต้องการจะเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ มีชื่อเสียงที่สุด
        และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมด้วย ดร.ณรงค์ ท�าได้ ขอขอบคุณส�าหรับความมีน�้าใจ ในประเทศไทย
        ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  และไมตรีจิต ของทุกคน โดยจะขอเก็บไว้ ทั้งในด้านการ
        มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ เป็นความทรงจ�าที่ดี และจะกลับมาที่ เรียนการสอน
         ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่แสดง มหิดลอีกแน่นอน      และการวิจัย เนื่องจากประเทศไทย
        ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายน่าประทับใจ    ด้าน Ms. Mahidol University           และเมียนมาร์มีวัฒนธรรมที่คล้าย
        จากการแสดงของนักศึกษาไทยและ International           คลึงกัน และตัวเองก็เป็นชาวพุทธ
        นักศึกษาต่างชาติ อาทิ การแสดงดนตรี Night 2019 ใน       จึงไม่ยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
        ไทยโดยนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ปีนี้ ได้แก่ Mrs.    และสังคมไทย เชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นกลไก
        การแสดงจากนักศึกษาไทย “Thai Bamboo          Philomena   การควบคุมทางสังคมที่ก�าหนดมาตรฐาน
        Dance” คณะศิลปศาสตร์ การแสดงจาก Joboe Strother        และพฤติกรรมของผู้คน ซึ่งจากการได้
        นักศึกษาภูฏาน คณะวิทยาศาสตร์ การแสดง จากประเทศ        ใกล้ชิดกับเพื่อนๆ คนไทย ท�าให้ตัวเองรู้สึก
        จากนักศึกษาเนปาล “Nepali Jhalak” ไลบีเรีย ซึ่งเป็น      พึงพอใจ และมีความมั่นใจในการศึกษา
        และการแสดงจากนักศึกษาอินโดนีเซีย พยาบาลวิชาชีพ        ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม า ก ขึ้น เ รื่ อ ย ๆ  6   November 2019                      M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11