Page 8 - MU_11Nov62.pdf
P. 8

Harmony in Diversity
       ฐิติรัตน์ เดชพรหม


         ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์ นครสวรรค์ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการปี ๒๕๖๓


         จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย  และภูมิภาค โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรามีหลักสูตรอบรม
        ปี ๒๕๕๘ ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย  การแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนา ระยะสั้น นวดแผนไทย ๑๕๐ ชั่วโมง
        พบว่า สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความรู้ทางการแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรที่ หลักสูตรผู้ ช่ วยแพทย์ แผนไทย
        อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ คือมีสัดส่วน มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุข ๓๐๐ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่
        ประชากรอายุ ๖๐ ปีถึงร้อยละ ๒๐   ซึ่ง ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์ เป็นบุคคลทั่วไปไม่จ�ากัดวุฒิ สามารถน�า
         มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ ความรู้ไปประกอบวิชาชีพที่เป็นธุรกิจของ
        นครสวรรค์ จึงได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ เพื่อ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูก ตัวเอง หรือให้บริการตามหน่วยสุขภาพ
        ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนท้อง และกล้ามเนื้อ โรคทางตา หู คอ จมูก ต่างๆ อีกทั้งยังมีหลักสูตรผู้ช่วยผู้สูงอายุ
        ถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง                                   และช่องปาก โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้เข้ารับการ
        -ภาคกลางตอนบน ๗ จังหวัดคือ ตาก  และหลอดเลือด รวมถึงรองรับปัญหาของ อบรมส่วนหนึ่งช�าระเงินค่าอบรมเอง และ
        ก�าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี       ผู้สูงอายุระยะ มีบางส่วนที่ส่งมาจากหน่วยงาน เช่น อบต.
        ชัยนาท และ นครสวรรค์ ให้เข้าถึงการบริการ     Post-acute ซึ่ง รพสต. ฯลฯ ซึ่งไม่ต้องช�าระเอง
        ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้เริ่ม                                       ต้องการการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
        ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ขนาด ๖๐ เตียง     ดูแลและฟื้นฟู นครสวรรค์ ได้ขอพระราชทานกราบ
        ด้ วยงบประมาณแผ่นดินจ�านวน   สภาพในโรงพยาบาล (Intermediate Care บังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐา
        ๓๘๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งต่อมา IPD) เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไป ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
        ได้เริ่มให้บริการตรวจรักษาในปี ๒๕๖๑  ใช้ชีวิตประจ�าวันที่บ้าน รวมถึงการดูแล ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
        และได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จ เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิต พระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิด
        พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ประจ�าวันที่บ้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ อาคาร “ศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์
        รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative Care) จังหวัดนครสวรรค์” อย่างเป็นทางการ
        ให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์การแพทย์มหิดล           นอกจากนี้ เป็นศูนย์ข้อมูล และเครือข่ายการ ในวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
        บ�ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” ดูแลผู้สูงอายุในภูมิภาค เปิดให้บริการทั้งการ โดยเราได้มีการเตรียมแพทย์ และครุภัณฑ์
         ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาล แพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก                                                    ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อรองรับการรักษา
        ขนาด ๓๐๐ เตียงระดับตติยภูมิ ที่เป็นแหล่ง ซึ่งมีทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน โรคในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการ
        เรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ตลอดจนช่วยผลิตบุคลากรทางการ ระดมทุนบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุน
        มุ่งสู่ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านผู้สูงอายุ แพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุข โดยเป็น เป็นอย่างดีจากคนในพื้นที่ตลอดมา
        ภายในปี ๒๕๗๑ นายแพทย์เชิดเกียรติ  ศูนย์ฝึกอบรม และรองรับการจัดการ ส�าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วม
        เติมเกษมศานต์ ผู้อ�านวยการศูนย์ เรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาแพทย์ บริจาคเงินเข้าโครงการระดมทุน
        การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์ จังหวัด พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ บริจาคเพื่อเป็นกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
        นครสวรรค์ กล่าวว่า เนื่องจากสังคมไทย สุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ   และตกแต่งศูนย์การแพทย์ สามารถ
                 ก�าลังก้าวเข้าสู่ ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน โอนผ่านบัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัย
                 สังคมผู้สูงอายุ นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ มหิดล ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.มหิดล
                 โรงพยาบาล           กล่าวต่อไปว่า ศูนย์การแพทย์มหิดล ศาลายา เลขที่บัญชี ๙๕๙ -๐-๐๖๓๔๔-๖
                 รุ่นใหม่จึงมี                                              บ�ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์ฝึก ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่
        ความจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับผู้สูงอายุ  อบรมนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย บัญชี ๐๑๖-๔-๑๒๕๔๑-๗ หรือติดต่อ
        โดยศูนย์การแพทย์มหิดลบ�ารุงรักษ์ จังหวัด มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งเป็นความ บริจาคโดยตรงได้ที่ ศูนย์การแพทย์
        นครสวรรค์ เป็นโครงสร้าง ๑ ใน ๔ โครงสร้าง ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหิดลบ�ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
        หลักของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแพทย์ โทร.๐๘๘-๒๗๔๖๖๑๑ และ ๐๙๘-
        มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่  ของเราเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ๖๓๒๒๔๕๓ โดยสามารถน�าไปลดหย่อน
        ณ ต�าบลเขาทอง อ�าเภอพยุหะคีรี  ที่อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่าง ภาษีได้ ๑ เท่า
        จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกลไกในการ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัย
        ขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัด มหิดล

  8   November 2019                      M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13