อธิการบดี & รองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดี


president@mahidol.ac.th, banchong.mah@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์


รักษาการแทนรองอธิการบดี
Email: thanya.sub@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
Email: chuthamanee.sut@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
Email: vachira.koc@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Email: naeti.suk@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
Email: auemphorn.mut@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Email: sompop.pra@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Email: kitikorn.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Email: nopraenue.dhi@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email: chatchai.kun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
Email: thatchavee.lee@mahidol.ac.th

อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
Email: mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

นายแพทย์ สุรพร ลอยหา


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
Email: suraporn.loi@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Email: siriluck.kie@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
Email: narattaphol.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Email: nopphol.pau@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเขต เหรียญสุวรรณ


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Email: kongkhet.ria@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
Email: kamlang.chu@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงศกร ตันติลีปิกร


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
Email: pongsakorn.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูซ


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
Email: thomas.gua@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email: jongdee.toi@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Email: kittisak.yok@mahidol.ac.th