ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดี


president@mahidol.ac.th, banchong.mah@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์


รักษาการแทนรองอธิการบดี
Email: choakchai.mee@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email: thanya.sub@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email: preecha.soo@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail:chuthamanee.sut@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
E-mail:ruengpung.sut@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
E-mail:auemphorn.mut@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
E-mail:suwat.ben@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail:sompop.pra@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
E-mail:kitikorn.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
E-mail:nopraenue.dhi@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
E-mail:thatchavee.lee@mahidol.ac.th

อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
E-mail:mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

นายแพทย์สุรพร ลอยหา


รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
E-mail:kitikorn.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
E-mail:ornlatcha.siv@mahidol.ac.th

รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
E-mail:supawadee.pra@mahidol.ac.th

นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
E-mail:siriluck.kie@mahidol.ac.th

ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail:chatchai.kuna@mahidol.ac.th