ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

banjong-president

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
_____________________________

president@mahidol.ac.th
banchong.mah@mahidol.ac.th

thanya
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์

รองอธิการบดี
__________________________
Email: thanya.sub@mahidol.ac.th

jutamanee
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
__________________________
Email: chuthamanee.sut@mahidol.ac.th

watchara
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
__________________________
Email: vachira.koc@mahidol.ac.th

auemphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
__________________________
Email: auemphorn.mut@mahidol.ac.th

sompop
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
__________________________
Email: sompop.pra@mahidol.ac.th

kongkhet
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเขต เหรียญสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
__________________________
Email: kongkhet.ria@mahidol.ac.th

kittikorn
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
__________________________
Email: kitikorn.cha@mahidol.ac.th

nopranu
รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
__________________________
Email: nopraenue.dhi@mahidol.edu

chatchavee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
__________________________
Email: thatchavee.lee@mahidol.ac.th

chatchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
__________________________
Email: chatchai.kun@mahidol.ac.th

naeti
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
__________________________
Email: naeti.suk@mahidol.ac.th

monthakarn
อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
__________________________
Email: mondhakarn.opr@mahidol.ac.th

suraporn
นายแพทย์ สุรพร ลอยหา

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
__________________________
Email: suraporn.loi@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

sayayut
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
__________________________
Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th

narattaphol
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
__________________________
Email: narattaphol.cha@mahidol.ac.th

pongsakorn
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงศกร ตันติลีปิกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
__________________________
Email: pongsakorn.tan@mahidol.ac.th

thomas
รองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูซ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
__________________________
Email: thomas.gua@mahidol.ac.th

siriluk
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
__________________________
Email: siriluck.kie@mahidol.ac.th

jongdee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
__________________________
Email: jongdee.toi@mahidol.ac.th

noppol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
__________________________
Email: nopphol.pau@mahidol.ac.th

kittisak
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
__________________________
Email: kittisak.yok@mahidol.ac.th

kamlang
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
__________________________
Email: kamlang.chu@mahidol.ac.th

pornpimon
นางพรพิมล อดัมส์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
__________________________
Email: pornpimon.ada@mahidol.ac.th