แบบสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจต่อการบริหารงานและสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566