โลโก้ คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โลโก้ คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

**ไฟล์ Download Logo คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย
ไฟล์ AI (สำหรับงานออกแบบขนาดใหญ่)**

คณะทันตแพทยศาสตร์ (DT)

dt

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EG)

eg

คณะเทคนิคการแพทย์ (MT)

mt

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM)

tm

คณะพยาบาลศาสตร์ (NS)

ns

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SH)

sh
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (MED)
med

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VS)

vs

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI)

si

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH)

ph

คณะเภสัชศาสตร์ (PY)

py

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (EN)

en

คณะวิทยาศาสตร์ (SC)

sc

บัณฑิตวิทยาลัย (GR)

gr

คณะศิลปศาสตร์ (LA)

la

คณะกายภาพบำบัด (PT)

pt
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ict

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (IL)

il

สถาบันโภชนาการ (NU)

nu

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AIHD)

aihd

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (MB)

mb

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR)

ipsr
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CF)
cf

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (LC)

lc
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
int
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา (DC)
dc

วิทยาลัยการจัดการ (CM)

cm

วิทยาลัยราชสุดา (RS)

rs

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MS)

ms

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (SS)

ss

วิทยาลัยนานาชาติ (IC)

ic

วิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS)

crs

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (LI)

li

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (NLAC)

nlac

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (AM)

am

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (NA)

na

วิทยาเขตกาญจนบุรี (KA)

ka