มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีพร้อมเปิดตัวหลักสูตรใหม่

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีพร้อมเปิดตัวหลักสูตรใหม่

January 12, 2021 - January 27, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 17 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 12-27 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)
– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– สาขาวิชาการเงิน (Finance)
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
5 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)
– สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– สาขาฟิสิกส์ (Physics)
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
8. หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts and Science in Creative Technology (B.A.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ
โทร.0-2700-5000 ต่อ 4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th ไลน์แอด @muicfriend

Details

Start:
January 12, 2021
End:
January 27, 2021
Event Category: