วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้เข้าร่วมการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) โดย MusiQuE
November 23, 2019
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
November 25, 2019

Initiating Collaborative Center between Faculty of Public Health Mahidol University and School of Public Health, Shanghai Jiaotong University, School of Medicine.

1C1B1E60-7909-4B0F-B9E8-03D9C38BDFDD

On Saturday 23 November 2019, Associate Professor Dr. Chanuantong Tanasugarn together with head of departments, and faculty members welcomed and discussed collaboration with Professor Dr. Hui Wang, Dean of School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (SJTU). SJTU is the one of two A+ ranking in according to the Ministry of Education, China and top 100 of QS world ranking. Both parties have agreed upon initiating the MU-SJTU collaborative center to facilitate collaboration on academic, research and community health management program.