Page 8 - MU_6June63
P. 8

Special Scoop
       งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       และงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์

          วิศวะมหิดล และแพทยศาสตร์ศิริราช ผนึกก�าลังทรู เอไอเอสและทีโอที เชื่อมต่อ 5G

        เพิ่มประสิทธิภาพให้ “หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit)”

         เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกก�าลัง
        ๓ ผู้น�าเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ
        5G ของไทย ได้แก่ ทรู เอไอเอส
        และทีโอที ซึ่งโดดเด่นในศักยภาพ
        อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความหน่วงต�่า                                   จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการ การเสียชีวิตและพิการลดลงได้
        และความสามารถในการเชื่อมต่อ ใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้ สาย                              ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
        อุปกรณ์หลากหลาย มาเพิ่ม บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ณ                                    ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
        ประสิทธิภาพให้ “หน่วยรักษา ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเฉลิม                แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า
        อัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม การผนึกก�าลังของมหาวิทยาลัย
        Mobile Stroke Unit)” รักษาผู้ป่วย ๒๕๕๐ (SIMR) ชั้น ๑ รพ.ศิริราช มหิดล สนับสนุนโดยผู้น�าเครือข่าย
        ที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง    ความรวดเร็วในการรักษาเพื่อ 5G เรามุ่งพัฒนาเพื่อสังคมส่วนรวม
        เฉียบพลันได้เป็นอย่างดี เพื่อชีวิต ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการ
        และสุขภาพของคนไทย โดยมี เฉียบพลันเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด รักษาในระยะฉุกเฉินให้กับผู้ป่วย
        ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ หน่วยรักษาอัมพาต โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
        ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ เคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile ทั้งชนิดตีบและแตกอย่างรวดเร็ว
        แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Stroke Unit) ได้ให้บริการรักษา ด้วยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่
        มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบนรถ ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit)
        แถลงข่าวร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ไปแล้ว ๒๘๗ ราย ผลส�าเร็จส่วน เปรียบเสมือนการน�าโรงพยาบาล
        ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี หนึ่งมาจากเทคโนโลยีระบบการ ไปสู่ชุมชน เพื่อลดระยะเวลาในการ
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย แพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine                     เปิดหลอดเลือดสมองที่อุดตันท�าให้
        มหิดล นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร อัตราการเสียชีวิตและพิการลดลงได้
        หัวหน้าคณะท�างานและกรรมการ ภายในรถ ตลอดเวลามีการพัฒนา โดยจะใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรค
        ยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เพิ่มศักยภาพให้การรักษาผู้ป่ วย หลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่มี
        จ�ากัด (มหาชน) นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ ที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง อาการตาตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด
        หัวหน้าฝ่ ายงานปฏิบัติการและ (Stroke) ที่มีอาการตาตก ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง แบบเบ็ดเสร็จในรถ
        สนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง แบบ ตั้งแต่เริ่มมีอาการไม่เกิน ๔ ชั่วโมง
        บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เบ็ดเสร็จในรถเปรียบเสมือนการน�า โดยผู้พบผู้ป่วยโทรแจ้ง ๑๖๖๙ เข้า
        จ�ากัด (มหาชน) นายรังสรรค์           โรงพยาบาลไปสู่ชุมชน ท�าให้อัตรา ศูนย์เอราวัณ ทางศูนย์ฯ จะคัดกรอง
  8   June 2020                        M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13