Page 10 - MU_6June63
P. 10

Teaching Learning Excellence
       ฐิติรัตน์ เดชพรหม            ม.มหิดล เปิดเส้นทางสู่การผลิตแพทย์ระดับโลก


                 ต่อยอดหลักสูตรชีววิทยานานาชาติ         บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการในโลกยุค         จึงพบว่าในหลายประเทศที่เป็นผู้น�า “การเรียนการสอนแบบศิลปวิทยา
        ดิสรัปชั่น จะต้องมีทักษะส�าหรับ ทางการศึกษา บัณฑิตที่เรียนจบ ศาสตร์ที่เป็นปรัชญาการจัดการ
        โลกในศตวรรษ ๒๑ ที่รู้ทั้งกว้างและ           Liberal Arts สามารถศึกษาต่อยอด ศึกษาของ MUIC ได้รับความสนใจ
        ลึกในวิชาชีพที่ตัวเองถนัด สู่การ                และแตกแขนงได้อีกหลากหลาย เป็นอย่างยิ่งจากนักเรียนนักศึกษา
        เป็นมืออาชีพระดับโลก (Global สาขา ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ ที่ต้องการประสบการณ์การศึกษา
        Professional)         วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุม มีมุมมองที่กว้าง
         ในการเป็นมืออาชีพระดับโลก กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ หรือ ไกล และเป็นสากล โดยปัจจุบัน
        จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่หลาก ศิลปศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ    MUIC มีการจัดการเรียนการสอน        หลายและครอบคลุม Liberal     รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ในหลากหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจ
        Arts Education หรือ ศิลปวิทยา จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัย ระหว่างประเทศ การตลาด การ
        ศึกษา เป็นแบบอย่างของปรัชญา นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่างประเทศนิเทศศาสตร์ ศิลปการ
        การจัดการเรียนการสอนในระดับ (MUIC) กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์”         สื่อสาร วัฒนธรรมและภาษา
        อุดมศึกษาที่มุ่งเน้นให้ประสบการณ์ มีไว้เพื่อให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ ยววิทยาศาสตร์
        การเรียนรู้ที่ครอบคลุม และผสม ตนเอง ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ และชีววิทยา”
        ผสานแขนงวิชาที่ส�าคัญส�าหรับการ ที่อยู่รอบตัว ในขณะที่ “ศิลปะ”           “โดยในสาขาชีววิทยา นักศึกษา
        ใช้ชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น มีไว้เพื่อให้มนุษย์เกิดความเข้าใจ MUIC สามารถเลือกเรียนลงลึก
         ในขณะเดียวกัน ความเป็นผู้รู้ ซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพื่อการผลิต ได้อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
        กว้างและลึกนี้เอง จะท�าให้มีความ บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ทันต่อการ สร้างสุขภาวะ (Wellness) นิเวศวิทยา
        เท่าทันจนสามารถเติบโต และ เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิสรัปชั่น (Ecology) และที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
        พัฒนาไปกับโลกที่ผันผวน ด้วยความ MUIC จึงได้จัดการเรียนสอนแบบ คือ ชีวการแพทย์ (Biomedical
        ตระหนักในตัวเอง พร้อมกับเข้าใจใน Liberal Arts ที่เป็น “ศิลปวิทยาศาสตร์” Science) ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสู่
        ผู้อื่น และสรรพสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ จากการผสมผสานวิทยาศาสตร์        การเรียนแพทย์ในแบบหลังปริญญา
        ของสังคม ท�าคนให้เป็น “มนุษย์”         กับศิลปะ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความ (Graduate – Entry) อันเป็นรูปแบบ
        ที่สมบูรณ์           ตระหนักในตัวเอง สามารถปรับ หลักในการจัดหลักสูตรแพทยศาสตร
         เนื่องจาก Liberal Arts Education                          เปลี่ยนและพัฒนารูปแบบของตน ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา”
        เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ                             ได้เต็มตามศักยภาพที่มี (The Best  “ซึ่งการรับบุคคลเข้าเรียนแพทย์
        ที่จัดให้ ผู้ เรียนได้ มีโอกาสเข้ า Version of Me) ในทุกบริบทของโลก หลังปริญญาตรีนี้ เป็นปัจจัยส�าคัญ
        ถึงวิชาที่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์                   และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ในการผลิตแพทย์ที่มีความเป็นมือ


  10   June 2020                        M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15