Page 5 - MU_6June63
P. 5

Special Scoop
                                                  ฐิติรัตน์ เดชพรหม

        ม.มหิดล เตรียมผลักดันโครงการ University-Industry Collaboration (UIC)

           ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชั่น
        ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
         รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี คณบดีคณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
                     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)  และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT)
         การศึกษาด้านกายภาพบ�าบัด ถือเป็น ทางกายภาพบ�าบัด โดยเป็นครั้งแรกที่จัด ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย
        ความหวังส�าคัญของการสร้างนวัตกรรม ขึ้นในรูปแบบของ Semi-virtual Symposium กีรติสิน อธิบายว่า หลักการ Build -
        เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโลก             เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความ Measure - Learn มีแนวคิดมาจากเรื่อง
        ยุคดิสรัปชั่น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีความ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “Lean Startup” ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
        เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ Covid – 19 ด้วยการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ตามความจ�าเป็น ใช้เวลาน้อย ไม่ลงทุน
        ฟื้นฟูสุขภาพ และสมรรถภาพร่างกาย ทางกายภาพ (Physical Distancing) ภายใน ครั้งเดียวมากๆ แต่ช่วยพัฒนาผลงานให้
        ของผู้ป่ วย โจทย์วิจัยจึงตั้งขึ้นตามความ ห้องประชุม      มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เรื่อย และทันต่อ
        ต้องการของผู้ป่วยโดยตรง โดยเฉพาะผู้ป่วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง กระแสความต้องการของผู้ใช้และสังคม
        ในกลุ่มสูงอายุที่มีมากขึ้นตามแนวโน้มของ มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการสร้างสรรค์
        สภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานเปิดงาน นวัตกรรมในโลกยุคดิสรัปชั่น
         ท่ามกลางปัญหาความขาดแคลนนัก กล่าวว่า “นวัตกรรม” (Innovation) คือการแก้ เร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบัน
        กายภาพบ�าบัดที่ไม่เพียงพอต่อความ ปัญหาที่เกาะกระแสโจทย์ต่างๆ ที่ท้าทายที่ บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
        ต้องการของสังคมไทย ซึ่งในจ�านวนประชากร เกิดขึ้นในสังคม ด้วยความคิดนอกกรอบผ่าน มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) จะริเริ่มด�าเนิน
        ทั้งหมดประมาณ ๗๐ ล้านคน ประเทศไทยมี การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โครงการ University-Industry Collaboration
        นักกายภาพบ�าบัดจ�านวนเพียงประมาณ                               ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่าง (UIC) ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
        ไม่ถึงหนึ่งหมื่นคน ในขณะที่สถาบันการศึกษา แท้จริง       มหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรม
        กายภาพบ�าบัดในประเทศไทยมีจ�านวนทั้งสิ้น ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ให้มีการเริ่มต้นคิดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพื่อให้
        เพียง ๑๖ แห่ง โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน ทันต่อความต้องการของตลาดใน ๔ ด้าน
        เป็นสถาบันแรกที่มีการเรียนการสอนด้าน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คือ เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices)
        กายภาพบ�าบัด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลาดกระบัง (KMITL) ได้ให้เกียรติเสวนาหัวข้อ                               Medical AI (ปัญญาประดิษฐ์ทางการ
        โดยปัจจุบันเป็ นก�าลังส�าคัญในการ “Innovation in Physical Therapy: Disruptive แพทย์) Medical Food (อาหารทางการ
        ผลิตบัณฑิตกายภาพบ�าบัด ทั้งในระดับ World” โดยกล่าวว่า แรงบันดาลใจ (Passion)                                       แพทย์) และ คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
        ปริญญาตรี โท เอก เพื่อรับใช้สังคมไทย คือจุดเริ่มต้นของการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่ก�าลัง
        มาร่วม ๕๕ ปี          โดยมีอุปสรรคและคู่แข่งขันเป็นความท้าทาย เป็นประเด็นเร่งด่วนของสังคมไทยในปัจจุบัน
         รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล                             สิ่งส�าคัญที่สุด คือ ต้องท�าด้วยหัวใจ และ “สิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยากจะ
        ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ�าบัด จริยธรรม          เห็นในการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
        มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะฯ  ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กายภาพบ�าบัดในโลกยุคดิสรัปชั่น คือ
        ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการสร้างความ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ�านวยการสถาบันบริหาร  Deep Tech ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือ
        เข้มแข็งในด้านการวิจัย จึงได้จัดประชุม จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ที่จ�าเป็นที่ใช้เทคโนโลยีที่สามารถน�าไปใช้
        วิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวที มหิดล (iNT) ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
        ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง เห็นในประเด็นแนวคิดเพื่อการสร้างสรรค์ ตรงจุด ซึ่งต้องลงทุนสูง จึงจ�าเป็นต้องมีการ
        วิชาการทางด้านกายภาพบ�าบัด โดยใน นวัตกรรมในโลกยุคดิสรัปชั่น ด้วยหลักส�าคัญ ๓ วางแผนการตลาดล่วงหน้า ด้วยการตกลง
        ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๘ โดย ๒ ปีที่ผ่านมาจัด ประการ คือ “Build” หรือ การสร้างขึ้นมาจากการ                                                          กันระหว่างฝ่ายวิจัย และฝ่ายการตลาด
        ร่วมกับ ภาควิชากายภาพบ�าบัด คณะสห คิด วิเคราะห์ วิจัย “Measure” หรือ การทดลอง ตั้งแต่เริ่มต้น”
        เวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ใช้และประเมิน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับฟัง       “เชื่อว่านักกายภาพบ�าบัด คือ “นวัตกร”
        ภาควิชากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ feedback ต่างๆ และ “Learn” หรือ การปรับปรุง                                                          (Innovator) โดยสายเลือด ถึงเวลาแล้วที่จะ
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ต่อยอดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือจากการ                     ต้องพัฒนานวัตกรรมโดยให้ความส�าคัญ
         ประชุมวิชาการและวิจัย The                   ประเมินที่ได้รับ ซึ่งอาจจะน�ากลับไป “Build”                                                            ในเชิงพาณิชย์ด้วย เพื่อเป็นการต่อยอด
        International Physical Therapy Research ใน version ใหม่ที่ดีขึ้นเป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อยๆ              ที่ตอบโจทย์ประโยชน์ของประชาชน และ
        Symposium 2020 (IPTRS 2020) ปีนี้จัดใน จนได้ผลงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง การพัฒนาวิชาชีพนักกายภาพบ�าบัดที่ยั่งยืน
        หัวข้อ “Innovation in Physical Therapy” แท้จริง บางผลิตภัณฑ์อาจต้องผ่านวงจร              ต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
        วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่าย และแลก นี้หลายรอบ หรือวนเช่นนี้ไปแม้ว่าผลิตภัณฑ์ ภัทรชัย กีรติสิน กล่าวทิ้งท้าย
        เปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการสร้างนวัตกรรม นั้นจะได้น�าไปใช้จริงแล้วก็ตาม       มหิดลสาร ๒๕๖๓    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10