Page 2 - MU_6June63
P. 2

“มหิดลสาร” ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๖ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
      June 2020, Vol.6

       Contents                     ๐๔       ม.มหิดล ติดอันดับที่ ๑ ของประเทศไทย
                                       จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
                                       ชั้นน�าของโลกล่าสุดโดย Round University
                                เรื่องจากปก  Ranking (RUR)


     ๐๔ เรื่องจากปก
       • ม.มหิดลได้ที่ ๑ ของไทย และอันดับที่ ๑๒๒ ของมหาวิทยาลัย ๑๗ • มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์
         ชั้นน�า Top 500 จาก ๓๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย     รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและรับมอบ

         จากผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia     Hapybot หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะผู้ช่วยแพทย์เดินเร็ว
         University Rankings 2020               เทียบเท่ามนุษย์ไม่ต้องมีคนควบคุม
     ๐๕ Special Scoop                  ๑๔ MU Society
       • ม.มหิดล เตรียมผลักดันโครงการ University-Industry  ๑๘ Special Article
         Collaboration (UIC) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนา   • Liberal Arts Education “แตกต่าง” แต่ “ตอบโจทย์”
         นวัตกรรมตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชั่น           แบบฉบับวิทยาลัยนานาชาติ
       • ม.มหิดล เชิญชวนร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ     • เคล็ด (ไม่) ลับ เสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EFs) ให้ลูกน้อย
         เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  • COVID เหมือนกัน แต่ COVID ไม่เหมือนกัน
         กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ประสบการณ์ร่วม ที่หลากความหมาย ในหลายเจเนอเรชัน

         เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๕ พรรษา   ๒๒ Harmony in Diversity
       • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  • เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์
         ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย  ๒๓ เพื่อสุขภาพ
         และพัฒนานวัตกรรม                 • นักกายภาพบ�าบัด ม.มหิดล แนะน�าดูแลระบบหายใจ
       • วิศวะมหิดล และแพทยศาสตร์ศิริราช ผนึกก�าลังทรู เอไอเอส     ให้ห่างไกล Covid - 19
         และทีโอที เชื่อมต่อ 5G เพิ่มประสิทธิภาพให้ “หน่วยรักษา  ๒๔ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
         อัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit)”   โครงการ “ปันปัน ห่างแค่ตัวอย่ากลัวแบ่งปัน”
     ๑๐ Teaching Learning Excellence           ๒๕ ศิษย์สัมพันธ์

       • ม.มหิดล เปิดเส้นทางสู่การผลิตแพทย์ระดับโลกต่อยอด  ๒๖ Softnews
         หลักสูตรชีววิทยานานาชาติ           ๒๗ Activities Agenda
     ๑๒ Research Excellence
       • นักศึกษา ป.เอก สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
         เผยเรื่องราวการค้นพบดอกดินอรุณรุ่ง และเปราะผาสุก
         ๒ พืชชนิดใหม่ของโลก

     • ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อ�านวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร • ผู้จัดการ
     สมพล ศรีจันทรา • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิวงศ์สัมพันธ์ ฐิติรัตน์ เดชพรหม สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ สาธิดา ศรีชาติ สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล วราภรณ์ น่วมอ่อน ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทิพา สุดวิเศษ
     • ออกแบบรูปเล่ม บริษัท ชุมเอกชูโชค จ�ากัด • พิมพ์ที่ บริษัท ชุมเอกชูโชค จ�ากัด • ประสานงานกลาง ฐิติรัตน์ เดชพรหม • MU Newsletter Internet สมชาย โพธิ ศตวรรษ กลอยสวาท
     • ภาพ หฤษฎ์ อภิเดช ธนวัฒน์ชัย บุญอ�าไพ • จัดส่ง ฐิติรัตน์ เดชพรหม • ที่อยู่ส�านักงาน งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
     ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th • Website: www.mahidol.ac.th

  2   June 2020                        M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7