Page 3 - MU_6June63
P. 3

Editor’s Note
                                                     บก.แถลง                          มหิดลสารฉบับเดือนมิถุนายน
                        ๒๕๖๓ เสนอข่าวจากปกด้วยเรื่อง
                        น่ายินดี “ม.มหิดลได้ที่ ๑ ของไทย และ
      ๐๗ Special Scoop          อันดับที่ ๑๒๒ ของมหาวิทยาลัยชั้นน�า
      กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ   Top 500 จาก ๓๐ ประเทศในภูมิภาค
      มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อ   เอเชีย จากผลการจัดอันดับ Times
      ตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย  Higher Education Asia University
      และพัฒนานวัตกรรม          Rankings 2020” ในฉบับมีข่าวเด่น
                        จากคอลัมน์ Research Excellence :
                        “มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการ
                        ใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
                        ของโรคติดเชื้อ และรับมอบ Hapybot หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ
                        ผู้ช่วยแพทย์ เดินเร็วเทียบเท่ามนุษย์ไม่ต้องมีคนควบคุม”
                        ข่าวเด่นจากคอลัมน์ “Teaching & Learning Excellence” : “ม.มหิดล
                        เปิ ดเส้นทางสู่การผลิตแพทย์ระดับโลก ต่อยอดหลักสูตรชีววิทยา
      ๑๐ Teaching Learning        นานาชาติ” และ Special Scoop : “ม.มหิดล เตรียมผลักดันโครงการ
      Excellence             University-Industry Collaboration (UIC) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

      ม.มหิดล เปิดเส้นทางสู่การผลิตแพทย์ พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชั่น”
      ระดับโลกต่อยอดหลักสูตรชีววิทยา     นอกจากนี้ ในฉบับมีบทความน่าสนใจ : “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA
      นานาชาติ              บริรักษ์” พร้อมรวมข่าวและบทความเกี่ยวกับ Covid-19 มาให้อ่าน
                        กันอีกอย่างต่อเนื่อง ร่วมด้วยบทความ “นักกายภาพบ�าบัด ม.มหิดล
                        แนะน�าดูแลระบบหายใจให้ห่างไกล Covid – 19” ในคอลัมน์
                        “เพื่อสุขภาพ”
                          มหิดลสารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�าถามที่อยากให้
                        เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com
                        ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณีย์ที่: งานสื่อสาร
                        องค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี ๙๙๙ มหาวิทยาลัย
      ๒๒ Harmony in Diversity       มหิดล ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐


      เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์

                                 พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
                              (รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ)
                           รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
                                   บรรณาธิการ มหิดลสาร
      ๒๔ กองกายภาพและ
      สิ่งแวดล้อม

      โครงการ “ปันปัน ห่างแค่ตัวอย่ากลัว
      แบ่งปัน”
                                                มหิดลสาร ๒๕๖๓    3
   1   2   3   4   5   6   7   8