Page 7 - MU_6June63
P. 7

Special Scoop
                                       ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                 ภาพโดย หฤษฎ์ อภิเดช


          กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

        ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

         เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  วัตถุประสงค์การลงนามบันทึก
        มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิต และ พันต�ารวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม                                       ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้
        วิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครอง                                    เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
        มนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม         ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ส�าหรับ
        และทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรม        คดีพิเศษ และ ศาสตราจารย์ การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
        ศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพ
        และการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รอง ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนบุคลากร
        ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ และทรัพยากรระหว่างกัน รวมถึง
        การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและ ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปหน่วย
        ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทรัพยากรศาสตร์ ดร.พัฒนศักดิ์ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกัน
        กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
        ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สารสนเทศและการสื่อสาร รอง องค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ และ
        มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี          ศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง
        นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดี รักษาการรองคณบดีฝ่ ายบริหาร ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
        กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติ ผู้แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ แนวทาง
        ราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวน                                 และมนุษยศาสตร์ และ ผู้ช่วย ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย
        คดีพิเศษ และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม มหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
        โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
        บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนาที่
        แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามสักขีพยาน พร้อมนี้มี                            เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
        มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความ                      คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน และประสิทธิภาพสูงสุด และรักษา
        ร่วมมือ (MOU) และ นางสุวิมล คดีพิเศษ และคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ผลประโยชน์ของประเทศ ตลอด
        สายสุวรรณ ผู้อ�านวยการกอง และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย จนร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
        เทคโนโลยี และศูนย์ข้อมูลการตรวจ และผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ประชาชนทุกคนในประเทศอย่าง
        สอบกองเทคโนโลยี พันต�ารวจโท                   มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็น       สมบูรณ์แบบ ยั่งยืน และมีผลสัมฤทธิ์

        วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อ�านวยการ                                          สักขีพยานในพิธีลงนาม  อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน


                                                มหิดลสาร ๒๕๖๓    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12