Page 9 - MU_6June63
P. 9

รวมข่าวและบทความ Covid-19
                                                  ฐิติรัตน์ เดชพรหม
                                       ภายใน (ICE) หรือ ไฮบริดแบบ
                                       ปลั๊กอิน หรือ EV ครบครันด้วย
                                       ระบบกู้ชีพ และระบบการแพทย์ทาง
                                       ไกล หรือ Telemedicine เชื่อมต่อ
                                       อุปกรณ์สื่อสารภายในรถกับโครง
                                       ข่ายสื่อสาร 5G ด้วยซิม นอกจากนี้
                                       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        แล้วแจ้งต่อไปยังหน่วยบริการการ มหิดล ได้พัฒนาความก้าวหน้าทาง ยังบริหารจัดการระบบอ�านวยการ
        แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในเขตที่ดูแล สมรรถนะและเทคโนโลยี ร่วมกับ แพทย์ และระบบปฏิบัติการอย่าง
        เพื่อให้เข้าไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีประสิทธิภาพ โดยมี ศูนย์ควบคุม
        เหตุ เพื่อตรวจคัดกรองอาการและ จากสองปีที่เปิดบริการแก่ประชาชน ทางการแพทย์ ณ ศูนย์โรคหลอด
        น�าผู้ป่วยมาที่จุดนัดพบสถานีบริการ สามารถรองรับการรักษาช่วยผู้ เลือดสมองศิริราช และมีศูนย์ทดสอบ
        น�้ามัน ปตท. ขณะเดียวกันทางศูนย์ ป่ วย ๒๘๗ ราย ตอบโจทย์การ สมรรถนะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
        เอราวัณก็แจ้งหน่วยรักษาอัมพาต แพทย์-ดิจิทัลเฮลท์แคร์และเฮลท์เทค  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกด้วย
        เคลื่อนที่ ศิริราช (Siriraj Mobile ส�าหรับ ปี ๒๕๖๓ นี้ จะเป็นรถรุ่นใหม่  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 5G ที่มี
        Stroke Unit) ที่มีผู้เชี่ยวชาญโรค หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช เสถียรภาพและความเร็วสูง ผสานกับ
        หลอดเลือดสมองเป็นผู้รับสายและ ๒๐๒๐ จ�านวน ๓ คัน ด้วยความ การออกแบบตัวรถและระบบ Mobile
        ซักถามอาการ และตามทีมแพทย์ ร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช Stroke Unit จะช่วยเรื่องการติดต่อ
        พยาบาล นักรังสีการแพทย์ และ พยาบาล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สื่อสารแบบสองทาง การส่งภาพ
        พนักงานขับรถ ให้ออกปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การน�า CT Scan สมองและสัญญาณชีพ
        รับผู้ป่วย เพื่อการรักษาในรถของ ของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ของผู้ป่วย ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
        หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรค สามารถท�าได้อย่างรวดเร็วเสมือน
        (Siriraj Mobile Stroke Unit) ที่จุด หลอดเลือดสมองศิริราช และ ผู้ช่วย กับผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก
        นัดพบ ตามที่ได้ประสานงานไว้แล้ว ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือด
        ขณะนี้ รถรุ่นใหม่ หน่วยรักษาอัมพาต กร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สมอง แม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะ
        เคลื่อนที่ศิริราช ๒๐๒๐ จ�านวน ๓ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ โดย อยู่ห่างออกไปหลายร้อย หรือหลาย
        คัน อยู่ระหว่างการผลิต ก�าหนดแล้ว ทีมวิศวกร และนวัตกรผู้เชี่ยวชาญ พันกิโลเมตรก็ตาม ด้วยข้อมูลที่เป็น
        เสร็จของรถคันที่ ๒ ประมาณเดือน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียลไทม์ และมีความละเอียดสูง
        สิงหาคม ๒๕๖๓ และคันที่ ๓ และ ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแบบ จะส่งผลให้การตัดสินใจวางแผน
        จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓    และพัฒนาโครงสร้ างรถ ระบบ และท�าการรักษาของบุคลากรการ
         ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.         วิศวกรรมต่างๆ และระบบการสื่อสาร แพทย์สามารถกระท�าได้ทันที และ
        จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะ ภายในรถที่ก้าวหน้าทันสมัยด้วย แม่นย�าก่อนผู้ป่วยจะเดินทางมาถึง
        วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยี โดยใช้วัสดุและซัพพลาย โรงพยาบาล ดังนั้น การมีเทคโนโลยี
        กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยรักษาอัมพาต ในประเทศไทยและอาเซียนเป็นส่วน 5G จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยที่อยู่
        เคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ใหญ่ ผ่านการทดสอบสมรรถนะ ห่างไกล และลดความเหลื่อมล�้า
        ในรูปแบบของรถมาจากความคิด และความปลอดภัยด้านยานยนต์ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
        ริเริ่มของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป หรือ ขั้นสูงของประชาชนคนไทย
        ศิริราช พัฒนารถต้นแบบคันแรกเสร็จ EU วางระบบไฟฟ้าบนแพลทฟอร์ม
        ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๖๒ ระบบขับเคลื่อนหลักสามารถปรับ
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ใช้ได้ทั้งแบบเครื่องยนต์สันดาป
                                                มหิดลสาร ๒๕๖๓    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14