Page 16 - MU_5May63
P. 16

รวมข่าวและบทความ Covid-19
       ฐิติรัตน์ เดชพรหม          ม.มหิดล ชี้รังสี UV ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ หากใช้ถูกวิธี         รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ                                                         ๒๐๐ – ๓๑๓ นาโนเมตร โดยค่าที่ดี
        แสง UV เป็นสเปกตรัมของคลื่น                                 ที่สุดอยู่ที่ ๒๖๐ นาโนเมตร
        แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีความถี่ที่              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา
        สูงกว่าช่วงของแสงที่ตาเรามองเห็น พงษ์ พงษ์นภางค์ กล่าวต่อไป
        ได้ปรกติ โดยแสง UV-C เป็นแสง                                  ว่า ไวรัสแต่ละชนิดมีความทนต่อ
        UV ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ ยูวีต่างกัน ซึ่งการท�าลายเชื้อ
        ก�าจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อ จะเกิดขึ้นเวลาที่ตัวรังสี UV
        โรคต่างๆ ทั้งนี้ การใช้แสง UV                       เข้าไปตกกระทบกับตัวไวรัส
        แม้จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี แต่ แล้วไปท�าลายโครงสร้ างของ   เป็นอันตรายต่อผิว และดวงตา
        ต้องระมัดระวังหากน�าไปใช้ไม่ถูกวิธี ตัวไวรัส ท�าให้ไม่สามารถที่จะ ซึ่งหากแสงส่องโดนผิวหนังโดยตรง
        อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ โดย จ�าลองตัวเอง เพื่อที่จะขยาย  อาจท�าให้เซลล์ผิวหนังถูกท�าลาย
        เฉพาะอย่างยิ่ง ไม่แนะน�าให้ใช้แสง จ�านวนได้ต่อไป เป็ นการท�าให้ และมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนัง
        UV ในการฆ่าเชื้อโรคบนร่างกาย เชื้อตาย โดยที่ต้องใช้พลังงาน  และหากแสงสาดเข้ามาในดวงตา
        มนุษย์             จ า ก รั ง สี U V ที่ เ ห ม า ะ ส ม                               อาจท�าให้ตาอาจเป็นต้อ หรือเกิด
         ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.                                ซึ่งในส่วนของรังสี UV-C ไม่ใช้ฆ่า ความผิดปกติได้ จากการโดนรังสี
        นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้า เชื้อกับคน แต่จะใช้ฆ่าเชื้อที่อยู่บน ท�าลายกระจกกับเลนส์ตา ดังนั้น
        ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค พื้นผิววัสดุต่างๆ เช่น มือถือ พวง จึงควรที่จะต้องจัดเตรียมทุกอย่าง
        การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กุญแจ หรือวัสดุที่ไม่สามารถซักล้าง ไว้ก่อน แล้วให้ตัวเราอยู่นอกห้อง
                       ท�าความสะอาดได้        ก่อนเปิดสวิตช์ ให้แสงออกมา
                         “จริงๆ แล้ว UV คลื่นอื่นๆ ก็ใช้ แล้วทิ้งไว้ในระยะเวลาที่พอสมควร
                       ฆ่าเชื้อได้เหมือนกัน แต่ต้องใช้เวลา จึงปิดหลอดไฟ”
                       นานกว่า เพราะว่ามีพลังงานที่ต่าง “บุคลากรทางรังสีเทคนิค เป็น
                       กันมาก เช่น เวลาเราออกไปตาก  บุคลากรส�าคัญในการตรวจวินิจฉัย
                       แดด โดนรังสี UV-A และ UV-B   ผู้ป่ วย Covid-19 โดยจะต้องมี
                       กว่าผิวจะไหม้ใช้เวลาเป็นชั่วโมง  การสัมผัสกับตัวผู้ป่ วย จากการ
                       แต่ถ้าเป็น UV-C จะใช้เวลาเพียง เอกซเรย์ปอด และท�า CT Scan
                       ไม่ถึงนาทีเท่านั้น หากอยู่ในระยะ ฯลฯ ซึ่งต่อไปทางภาควิชารังสี
                       ใกล้ และมีความเข้มสูง เพราะ เทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
                       ฉะนั้น หากเราจะใช้เครื่องที่ใช้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิ ด
                       ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ต้องมั่นใจ โอกาสให้อาจารย์ ตลอดจน
                       ว่าเป็ นเครื่ องที่ได้มาตรฐาน  นักศึกษาในภาควิชาฯ ได้มีการ
                       แ ล ะ มี ค ว า ม ถี่ ที่ เ ห ม า ะ ส ม                             เรียนรู้ และท�างานวิจัยในเรื่อง
        ประธานภูมิภาคเอเชี ยและ ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ เราควร    ของรังสี UV กันให้มากขึ้น เพื่อ
        ออสเตรเลีย สมาคมรังสีเทคนิค ป้ องกันตัวเองด้ วย ซึ่งหาก   พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
        นานาชาติ กล่าวว่า UV-C เป็น เป็ นเครื่องที่ปล่อยแสง UV-C             ให้ผู้ป่ วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
        รังสียูวีที่มีความยาวคลื่นสั้น                                     ในกล่อง หรือภาชนะปิ ดจะไม่มี ซึ่งเราปฏิบัติงานโดยมุ่งหวัง
        หากใช้ด้วยความเข้ม หรือระดับ ปัญหาอะไร แต่ว่าถ้าเป็นแสงไฟ   ให้ ผู้ ป่ วยปลอดภัย และตัว
        ปริมาณที่เหมาะสม จะมีคุณสมบัติ ที่ซื้อมาเป็นหลอดที่ปล่อย UV-C  เราเองปลอดภัยด้วย” ผู้ช่วย
        ในการท�าลายจุลชีพ ซึ่งรวม ออกมา เวลาใช้ต้องระมัดระวัง    ศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์
        ถึงเชื้อไวรัส Covid-19 ได้โดย เป็ นอย่างยิ่ง หากจะใช้ฆ่าเชื้อ         พงษ์นภางค์ กล่าวทิ้งท้าย
        ความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการ ในห้อง เวลาเปิดหลอดไฟไม่ควร
        ท�าลายเชื้อจุลชีพอยู่ที่ประมาณ จะเข้าไปอยู่ในห้อง เพราะอาจ    *ขอขอบคุณภาพจาก MUMT
  16   May 2020                        M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21