Page 8 - MU_3Mar62
P. 8

Harmony in Diversity
      ฐิติรัตน์ เดชพรหม                   คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน


           “วันรักนกเงือก ตอน Hornbill คู่รักแท้”         เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     เราจะต้องช่วยกันท�าให้ภาคสังคม     EDITION ในคอนเซ็ปท์ “เสื้อคู่รัก”
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด    ทุกส่วนตื่นตัว และตระหนักว่าการรักษา จากภาพต้นแบบผลงาน “ครูเป้สีน�้า”
        อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ธรรมชาติเป็นวิถีทางเดียวที่เรา           (อรรณพ ศรีสัจจา) นักดนตรี กวี นักร้อง
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะอยู่รอดเพื่อตัวเราเอง และมวล และคนท�างานศิลปะภายในงานจ�านวน
        เป็นผู้แทนคณบดีฯ กล่าวเปิดงาน    มนุษยชาติในอนาคต    ๒๖ ตัว หรือส�าหรับ “คู่รัก” จ�านวน
        “วันรักนกเงือก” ตอน Hornbill คู่รักแท้  น ก เ งื อ ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                  ๑๓ คู่ ด้วยราคาคู่ละ ๑,๙๘๐ บาท
        จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มีสถานภาพถูกคุกคาม และใกล้   (จ�านวน ๒ ตัว) เพื่อน�ารายได้สบทบทุน
        มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก สูญพันธุ์ ทั้งในระดับท้องถิ่น และ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” พิธีมอบ
        และ Hornbill International เพื่อสร้าง ระดับโลก เราจึงต้องตระหนักต่อการ ถ้วยรางวัลจากการเตะฟุตบอลการกุศล
        จิตส�านึกของคนในชาติให้ตระหนัก    อนุรักษ์นกเงือกให้มากยิ่งขึ้น HORNBILL CHARITY PROJECT
        ในการรักษาธรรมชาติ และรณรงค์    กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ 2019 การเสวนาพูดคุยในหัวข้อ “ปันรัก
        การดูแลรักษานกเงือกให้อยู่คู่ป่ า      นิทรรศการ “วันรักนกเงือก” จาก มูลนิธิ ให้นกเงือก” ด�าเนินการเสวนาโดย
        ของประเทศไทย ณ บริเวณสวนนกเงือก และชมรมต่างๆ กิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้น คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ ร่วมเสวนา
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของรางวัลมากมายจากกิจกรรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล
        พญาไท             “สอยดาว” กิจกรรมระบายสีวาดภาพ พูลสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิศึกษาวิจัย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เล่นเกมส์กับองค์การพิพิธภัณฑ์ นกเงือก คุณนิรมล เมธีสุวกุล พิธีกร
        อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรม           จากรายการทุ่งแสงตะวัน คุณชยพล
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อธรรมชาติจากกลุ่มใบไม้ นิทรรศการ ศรศิลป์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความ
        กล่าวว่า เป็นที่ตระหนักกันดีอยู่แล้วว่า เรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์      รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท สยาม
        งานการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นงาน     นกเงือกในป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ไวเนอรี่เทรดดิ้งพลัส จ�ากัด และ
        ของทุกคนที่ต้องร่วมกันปลุกระดม ส่วนที่ ๒ ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๕ คุณพิมพ์ใจ ดวงเนตร ผู้จัดการ
        จิตส�านึกของคนในชาติให้ตระหนัก    อ.เบตง จ.ยะลา นอกจากนี้ ภายในงาน ฝ่ ายพัฒนาอย่างยั่งยืนซิกเซนส์
        ถึงความส�าคัญ ซึ่งเป็นภาระงานที่   มีนิทรรศการความก้าวหน้าของงานวิจัย ยาวน้อยรีสอร์ท ร่วมด้วย คอนเสิร์ต
        ใหญ่มาก ยิ่งเรามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ในมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ จาก-เป้สีน�้า-25Hours-วงสินเจริญ
        มากเท่าไร ก็ยิ่งจะเป็นผลดีเท่านั้น      จ�าหน่ายเสื้อ T-SHIRT LIMITED     บราเธอร์ Mahido  8   March 2019                       M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13