Page 7 - MU_3Mar62
P. 7

Harmony in Diversity
                                                นางสาวกัญญาพัชร สุทธิเกษม
                                           สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

                   ๑๘ มหาวิทยาลัยชั้นน�า เชื่อมั่นยุทธศาสตร์
          “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ตอบโจทย์การเสริมสร้างความสุขคนท�างาน

              Up ขีดความสามารถให้สถาบันอุดมศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน

        มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อน
         มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อน
        “ความสุข” คนท�างาน
         ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหารและ
        ผู้แทน ๖๐ ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษา
        กว่า ๑๘ แห่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ�านวย สนับสนุนของ ส�านักงานกองทุน
        ชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย การส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
        แห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  ประสานพลังสร้ างสุขในองค์กร
        ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อ�านวยการ สุขภาพ (สสส.) กล่าวปิดและขอบคุณ  กับสถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัด
        สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ    ทั่วประเทศ โดยลงนามข้อตกลง
        มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทน     ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า
        ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ในประเทศทั้งสิ้น จาก ๘ มหาวิทยาลัย
        นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการ มหาวิทยาลัยมหิดล     ขยายภาคีเครื อข่ายเป็ น ๔๐
        แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง มหาวิทยาลัยร่วมกันศึกษาวินิจฉัย
                         ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง
        เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดการ ความสุขกับประสิทธิภาพคนท�างาน สถานการณ์ “มหาวิทยาลัยแห่ง
                         คนท�างานที่มีความสุข คือ ผู้ที่มี
                       ทัศนคติเชิงบวกต่องานและองค์กร  ความสุข” และ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
                       บุคลากรที่มีความสุข จะเกิดพลัง     “นักสร้ างสุข” ในมหาวิทยาลัย
                       ผลักดันให้ทุ่มเทและเต็มใจท�างาน และ ด้วยกระบวนการ “HAPPINOMETER
                       มักสั่งสมประสบการณ์เชิงบวกมากกว่า MODEL- สร้างสุขด้วยตนเอง”
                       เชิงลบ ซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญที่ผลักดัน
                       ให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า
        ประชุม พร้อมทั้ง ร่วมเวทีเสวนาใน คนท�างานที่มีความสุข และมี
        ประเด็นน่าสนใจเรื่อง “นโยบายและ ประสิทธิภาพในการท�างานสูง เป็นกลุ่ม
        ยุทธศาสตร์ การสร้ างเสริ ม ที่องค์กรต้องการมากที่สุด หลายองค์กร
        มหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับ จึงพัฒนาให้บุคลากรของตน มุ่งสู่
        ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”               ทิศทางของความสุขและประสิทธิภาพ
        พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห า ก ม ห า วิ ท ย า ลัย ทุก แ ห่ ง
        ภาคี ได้แก่ อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ ของแต่ละองค์กรก็มีความหลากหลาย  ทั่วประเทศ ร่วมกันเพิ่มเสริมพลังให้เป็น
        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ และมุ่งเน้นในมิติที่แตกต่างกัน ตามแต่ “นโยบายสร้างเสริมความสุขคน
        ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ บริบทและสถานการณ์ปัญหา เช่น    ท�างาน” และ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
        รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์     การยอมรับคุณค่าของคนในองค์กร  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ด้วยการ
        กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผ่านการชื่นชมและยกย่องอย่าง        ให้ “คุณค่า” ให้ “ความเข้มแข็ง”
        มหาวิทยาลัยบูรพา และ รอง เท่าเทียม การสนับสนุนให้บุคลากร   ให้ “ความจริงจัง” เพื่อสร้างความสุข
        ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ ร่วมมือกันท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ให้กับคนท�างาน ร่วมไปกับการ
        เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี สร้างระบบผลตอบแทนที่จูงใจคน
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�าเนินรายการ ท�างานแบบใหม่ เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการท�างาน
        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ ของคนท�างานในองค์กร หรือสร้าง อย่าง “ชัดเจน สม�่าเสมอ และ
        กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการการ  สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร       ต่อเนื่อง” ก็สามารถ “รักษาและสร้าง
        สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : กับบุคลากร สร้างกระบวนการยอมรับ คนท�างาน” ให้ “สุขจริง” รักองค์กร
        จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุข           ความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  อย่าง “จริงใจ” และ ต้องท�าให้องค์กร
                         การขับเคลื่อนงานสร้ างสุข
        สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ และผู้อ�านวย การขับเคลื่ อนงานสร้ างสุข     ของตน “เป็นหนึ่ง” ผลส�าเร็จเชิงบวก
        การศูนย์วิจัยความสุขคนท�างาน      คาดหวังอะไร      เช่นนี้ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่า สถาบัน
        แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากร ตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปี ที่ผ่านมา  อุดมศึกษาไทยจะสามารถก้าวข้าม
        และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล      สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  วิกฤตในยุคปัจจุบันไปได้ อย่าง
        ตลอดจนได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การ  แน่นอน Mahido
                                                มหิดลสาร ๒๕๖๒    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12