Page 2 - MU_3Mar62
P. 2

“มหิดลสาร” ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
      March 2019, Vol.3     ๐๔

     เรื่อง


     จากปก                        ๐๖ Harmony in Diversity

     มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน
     “๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”    คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และผู้มีจิตศรัทธา
                                มอบเงินท�าบุญทอดผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
       Contents                     ผู้ติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน�้าพุ


     ๐๔ เรื่องจากปก                   ๑๖ Research Excellence
       • มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน              • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจ�าปีงบ
         “๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”    ประมาณ ๒๕๖๒
     ๐๖ Harmony in Diversity               ๑๘ Special Scoop
       • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และผู้มีจิตศรัทธา    • ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของ
         มอบเงินท�าบุญทอดผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย    ประเทศไทย Mahidol – SCB Investment Lab
         ผู้ติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน�้าพุ         • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล เข้าร่วมสัมมนา
       • มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสุข        เครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการ ป้องกัน ควบคุม
       • ๑๘ มหาวิทยาลัยชั้นน�า เชื่อมั่นยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัย    โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร
         แห่งความสุข” ตอบโจทย์การเสริมสร้างความสุขคนท�างาน • พิธีเปิดการประชุมการจัดตั้งสมาคมความร่วมมือระดับ
         Up ขีดความสามารถให้สถาบันอุดมศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน    นานาชาติในการควบคุมยุงพาหะ และโรคที่น�าโดยยุงพาหะ
       • คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “วันรักนกเงือก   • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         ตอน Hornbill คู่รักแท้”               เสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ
     ๐๙ Teaching & Learning Excellence              ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
       • ม.มหิดลเป็นที่ ๑ ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ     อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         เว็บไซต์ 4icu.org                 • สานเสวนาชาวพุทธเพื่อการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกลุ่ม
       • ม.มหิดลได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทย     ใหญ่- น้อยในสังคมไทย
         ในตัวชี้วัดด้าน Knowledge Transfer จาก U-Multirank ๒๑ ศิษย์สัมพันธ์
       • ดร.ปราณี ฟู่เจริญ ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ๒๒ Internationalization
         รางวัลมหิดลทยากรประจ�าปี ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่า   • รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
         มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์          ประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการ
       • นศ.ปี ๑ มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ ILMUN     AACSB ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
     ๑๒ Special Article                   • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       • การเข้าใจตัวเอง : ทักษะชีวิตพื้นฐาน (ที่จ�าเป็น) ของมนุษย์    ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมวิชาการ
       • สงกรานต์อันเหมาะควร                  นานาชาติ Pure and Applied Chemistry International
       • อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์     Conference (PACCON) 2019
         ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรม  ๒๔ เพื่อสุขภาพ
         สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”    • ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ เป็นอะไรกันแน่ ?
         Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future   ๒๖ Softnews
     ๑๔ MU Society                    ๒๗ Activities Agenda

     • ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อ�านวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร • ผู้จัดการ
     กณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศักดิ์ชัยกุล ฐิติรัตน์ เดชพรหม สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ สาธิดา ศรีชาติ สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล วราภรณ์ น่วมอ่อน ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทิพา สุดวิเศษ
     • ออกแบบรูปเล่ม บริษัท ชุมเอกชูโชค จ�ากัด • พิมพ์ที่ บริษัท ชุมเอกชูโชค จ�ากัด • ประสานงานกลาง ฐิติรัตน์ เดชพรหม • MU Newsletter Internet สมชาย โพธิ ศตวรรษ กลอยสวาท
     • ภาพ หฤษฎ์ อภิเดช ธนวัฒน์ชัย บุญอ�าไพ • จัดส่ง ฐิติรัตน์ เดชพรหม • ที่อยู่ส�านักงาน งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
     ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th • Website: www.mahidol.ac.th

  2   March 2019                       M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7