Page 6 - MU_3Mar62
P. 6

Harmony in Diversity
           คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และผู้มีจิตศรัทธา

                     มอบเงินท�าบุญทอดผ้าป่า


         เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน�้าพุ


                                       งานสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                        เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
                                       ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง
                                       วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันต
                                       แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม
                                       ด้วยผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส บุคลากร
                                       และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า
                                       เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแล
                                       ผู้ป่วยโรคเอดส์ของวัดพระบาทน�้าพุ
                                       จังหวัดลพบุรี จัดโดย คณะกรรมการ
                                       อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนผู้ช่วย
                                       ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
                                       มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หน่วยงาน
                                       ต่างๆ ในคณะฯ และผู้มีจิตศรัทธา จัดพิธี
                                       ทอดผ้าป่าดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณโถง
                                       ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
                                       ๕๐ พรรษา โดยมี พระราชวิสุทธิ
                                       ประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
                                       เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ รับมอบเงิน
                                       ท�าบุญทอดผ้าป่าจ�านวน ๑,๐๐๔,๑๐๐ บาท
                                       (หนึ่งล้านสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
                                       พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค Mahido


         มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสุข                                                 เกตุวรี พัฒนแก้ว
         เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน่วยพันธกิจ
        สัมพันธ์เพื่อสังคม งานทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสาร
        มวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด
        กิจกรรม “MUIC จิตอาสาสร้างสุข...ร่วมสร้างฝาย
        ชะลอน�้า” รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนวัดถ�้าองจุ และเขื่อน
        ศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี
         กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุน และสร้างสรรค์
        กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการตระหนักต่อความรับผิดชอบ
        ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความผูกพันและ
        ความสุขให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
        มหิดล พร้อมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยสร้างฝาย
        ชะลอน�้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และชีววิถี ซึ่งจะเป็นการบูรณาการท�างาน
        ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม
        กิจกรรมในรุ่นแรกจ�านวน ๓๗ คน Mahido
  6   March 2019                       M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11