Page 10 - MU_3Mar62
P. 10

Teaching & Learning Excellence
      ฐิติรัตน์ เดชพรหม


                      ดร.ปราณี ฟู่เจริญ

               ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล

                   รางวัลมหิดลทยากรประจ�าปี ๒๕๖๑
             สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์


                                       ในปี ๒๕๑๙ และส�ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี
                                       ๒๕๒๒ แล้วก็ได้มีโอกำสกลับมำท�ำงำน
                                       ในที่เดิม แต่เป็นกำรเริ่มต้นท�ำกำรวิจัย
                                       ที่เกี่ยวกับเรื่องธำลัสซีเมียที่ตัวเองสนใจอยู่
                                       ก็มีกำรศึกษำเรื่องกำรสังเครำะห์โปรตีนว่ำ
                                       กำรสร้ำงโปรตีนในคนไข้ธำลัสซีเมียผิดปกติ
                                       ไปอย่ำงไร แล้วก็เป็นที่มำของกำรศึกษำ
                                       เรื่องนี้มำเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี ๒๕๓๕
                                       มีโอกำสไปศึกษำต่อปริญญำเอก ที่มหำ
                                       วิทยำลัยโกเบ แต่ปฏิบัติกำรท�ำงำนวิจัย
                                       จริงๆ ที่มหำวิทยำลัยคิวชิว เป็นกำรศึกษำ
                                       ทำงด้ำนอณูชีววิทยำ แต่ก่อนหน้ำนั้นจริงๆ
                                       แล้ว ได้มีโอกาสไปดูงานที่มหาวิทยาลัย
                                       โคลัมเบียเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีการ
                                       สกัด DNA ได้รู้จักว่า DNA คืออะไร
         ดร.ปราณี ฟู่เจริญ ส�าเร็จการศึกษา  ธาลัสซีเมีย การควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนี่เอง โดยกำรที่
        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และการเกิด apoptosis ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เรำสำมำรถเจำะเอำเลือดมำ สมัยนั้น
        มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิธีการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย เคยได้รับ เทคโนโลยีก็ยังไม่ค่อยทันสมัย ต้องเจำะ
        (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล Ph.D.   รางวัลทะกุจิ ในฐานะนักวิจัยรุ่นใหม่    เลือดถึง 30 CC สกัดกันค้ำงคืนในห้องเย็น
        (Medical Science) มหาวิทยาลัยโกเบ ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๓๕ จากกองทุนทะกุจิ แต่ผลที่ได้ออกมำเป็นเพียงแค่เส้นด้ำย
        ประเทศญี่ปุ่น เข้ารับราชการ ณ สาขาวิชา มูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ เส้นนิดเดียว เรียกได้ว่ำเป็นเส้นใยแห่งชีวิต
        โลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ ง จริงๆ เหมือนเส้นด้ำยขำวๆ แปะติดอยู่
        ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๑๕           ประเทศไทย ร่วมรับรางวัลผลการวิจัย ปลำยแท่งหลอดแก้วเท่ำนั้นเอง เส้นด้ำย
        ได้โอนย้ายมารับราชการที่ โครงการ          ดีเยี่ยม ประจ�าปี ๒๕๓๘ จากส�านักงาน เส้นนี้เป็ นตัวก�ำหนดลักษณะต่ำงๆ
        วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ของมนุษย์ เลยยิ่งรู้สึกอัศจรรย์ใจว่ำ
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย “ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ   ร่ำงกำยของเรำเติบโตขึ้นมำด้วยกำร
        มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ ในต�าแหน่งนักเทคนิค ในประเทศไทย” ประกาศเกียรติคุณ      ควบคุมของ DNA เส้นขำวๆ ที่เรำมองด้วยตำ
        การแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ ๑๐) นักเทคนิคการแพทย์ที่บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ และสกัดออกมำจำกเลือดนี่เอง ก็ยิ่งท�ำให้
        ระหว่างปฏิบัติงานท่านได้รับแต่งตั้ง     วิชาชีพดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๔๐ สมาคม สนใจใคร่รู้ และสมัยนั้นวิชำที่เรียกว่ำ
        ให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย          อณูชีววิทยำ หรือ molecular biology
        สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พ.ศ. โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิค     เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นำนในโลก นับว่ำตัวเองมี
        ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ รักษาการแทนรอง           การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี โอกำสที่ดีมำกเลยที่ได้ไปเห็นสิ่งนี้ขึ้นมำ
        ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๕๔๐ โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต แล้วหลังจำกกลับมำแล้ว ก็มีโอกำสที่จะได้
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ ายวิจัย วิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๔๙   ไปดูงำนท�ำวิจัยที่มหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด
        และวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๑   ดร.ปราณี เล่าว่า “แรกเริ่มท�ำงำนอยู่ใน ประเทศอังกฤษ กับ Professor Sir David
        หัวหน้าโครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ห้องปฏิบัติกำรกลำง ตรวจพวก complete Weatherall ซึ่งท่ำนถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อ
        สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ lab และตรวจเลือดทำงด้ำนโลหิตวิทยำ  สิ้นปีที่ผ่ำนมำ ก็นับว่ำเป็นกำรสูญเสีย
        และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๕๑        ของคนไข้โรคต่ำงๆ ระหว่ำงที่ท�ำงำนก็มี ที่น่ำเสียดำยอย่ำงยิ่งของโลกเลยทีเดียว”
        ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนา ควำมแปลกใจว่ำ มีคนไข้อยู่โรคหนึ่ง        “ผู้ที่มีคุณูปการอย่างสูงต่อการ
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ชื่อธำลัสซีเมีย สงสัยว่ำท�ำไมเขำต้องพำพ่อ ท�างานและการศึกษาวิจัยของตัวเอง
        ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ สถาบัน แม่ญำติพี่น้องมำตรวจด้วย คนที่เป็นโรค จริงๆ แล้วก็คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
        ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัย ทำงโลหิตวิทยำอย่ำงอื่น ไม่เห็นจ�ำเป็น       นายแพทย์ประเวศ วะสี ท่านเป็นคน
        มหิดล พ.ศ.๒๕๕๕         จะต้องมีญำติพี่น้องมำตรวจ อันนั้นก็เป็น ริเริ่มสอนให้รู้จักการคิด การแก้ปัญหา การ
         ผลงานวิจัยที่สนใจและได้ท�าใน          จุดเริ่มต้นของควำมใคร่รู้ว่ำ เกิดอะไรขึ้นกับ เขียนบทความวิจัย การที่จะเสนอผลงาน
        ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย ได้แก่ การศึกษา          โรคธำลัสซีเมีย หลังจำกนั้นก็มีโอกำส     วิจัยในที่ประชุมต่างๆ ก่อนที่จะดูงานที่
        อณูชีววิทยาและปัจจัยทางพันธุกรรม          ไปศึกษำต่อระดับปริญญำโท ที่ภำควิชำ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ท่ำนบอกให้ไป
        ที่เกี่ยวข้องกับอาการที่แตกต่างกันในผู้ป่วย ชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล อ่ำนมำว่ำสิ่งที่ตัวเองจะต้องไปดูงำนมันคือ


  10   March 2019                       M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15